IMAGE: Billabong School Children’s Exhibition, Maldives, IWD2017, Islanders Education/UN Women

Uthema NGO Shadow Report CEDAW 2020

Shadow Reports Responding to the 6th Periodic State Report of Maldives to the CEDAW Committee

The Government of Maldives submitted its 6th Periodic State Report to the United Nations Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in April 2019.

In response to the government’s report, Uthema produced a comprehensive NGO shadow report dated 20 April 2020, with the support of the Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) by the High Commission of Canada to Sri Lanka and the Maldives.

A summary of Uthema’s comprehensive shadow report, dated 30 April 2020 was submitted to the 76th session of the CEDAW Committee in Geneva, to be held from 22 June – 10 July 2020.  A Dhivehi translation of the summary report was also produced to facilitate its further dissemination in the Maldives.

To download the comprehensive report, the summary report and the Dhivehi translation of the summary report, please click the relevant option below.

Comprehensive NGO Shadow Report
Responding to the 6th Periodic State Report of the Maldives (April 2019) to the UN CEDAW Committee

NGO Shadow Report
Submitted to the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިޔަނި ރިޕޯޓު

އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ
އދ. ގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޢާހަދާ (ސީޑޯ) ގެ ކޮމިޓީ

CEDAW Thematic Joint Submission : Uthema – Equality Now (December 2020)

Thematic joint-submission on sexual violence against women

CEDAW Thematic Joint Submission : Uthema – Musawah (September 2021)

Thematic joint-submission on CEDAW Article 16 and Family Law

Uthema