މަޤްސަދު

އުތެމަ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިއަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހާލަތުދެނެގަނެ، ދިރާސާކޮށް އެފަދަމައުލޫމާތުތައް މުޖުތަމައުއާއި ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

އުތެމަ

ނއ. [ބޯދާ]

1- ޙައްޤުވެރި

2- އިންސާފުވެރި

3- ހުރިހާގޮތަކުންވެސްރަނގަޅު

(ދިވެހި ބަސްފޮތް 2011)

އުތެމަ

ނއ. [ބޯދާ]

1- ޙައްޤުވެރި

2- އިންސާފުވެރި

3- ހުރިހާގޮތަކުންވެސްރަނގަޅު

(ދިވެހި ބަސްފޮތް 2011)

މަޤްސަދު

އުތެމަ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިއަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހާލަތުދެނެގަނެ، ދިރާސާކޮށް އެފަދަމައުލޫމާތުތައް މުޖުތަމައުއާއި ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

Uthema