މަޤްސަދު

އުތެމަ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިއަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހާލަތުދެނެގަނެ، ދިރާސާކޮށް އެފަދަމައުލޫމާތުތައް މުޖުތަމައުއާއި ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

އުތެމަ

ނއ. [ބޯދާ]

1- ޙައްޤުވެރި

2- އިންސާފުވެރި

3- ހުރިހާގޮތަކުންވެސްރަނގަޅު

(ދިވެހި ބަސްފޮތް 2011)

އުތެމަ

ނއ. [ބޯދާ]

1- ޙައްޤުވެރި

2- އިންސާފުވެރި

3- ހުރިހާގޮތަކުންވެސްރަނގަޅު

(ދިވެހި ބަސްފޮތް 2011)

މަޤްސަދު

އުތެމަ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިއަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހާލަތުދެނެގަނެ، ދިރާސާކޮށް އެފަދަމައުލޫމާތުތައް މުޖުތަމައުއާއި ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!