އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތެވެ. ތަހުޒީބުގެ ރޫޙަކީ އަންހެނުންނެވެ. މައިންނެވެ.

ކޮންމެ ތަހުޒީބު އަދި ތަމައްދުންއަކީ، އަންހެނުންގެ އާޒާދީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ.

އެމީހުން ސޮސައިޓީއަށް ނެރޭމީހެކެވެ.

‘ވިޔަފާރި މިއަދު’

24 ފެބްރުއަރީ 1959

އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތެވެ. ތަހުޒީބުގެ ރޫޙަކީ އަންހެނުންނެވެ. މައިންނެވެ.

ކޮންމެ ތަހުޒީބު އަދި ތަމައްދުންއަކީ، އަންހެނުންގެ އާޒާދީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ.

އެމީހުން ސޮސައިޓީއަށް ނެރޭމީހެކެވެ.

‘ވިޔަފާރި މިއަދު’

24 ފެބްރުއަރީ 1959

އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތެވެ. ތަހުޒީބުގެ ރޫޙަކީ އަންހެނުންނެވެ. މައިންނެވެ.

ކޮންމެ ތަހުޒީބު އަދި ތަމައްދުންއަކީ، އަންހެނުންގެ އާޒާދީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ.

އެމީހުން ސޮސައިޓީއަށް ނެރޭމީހެކެވެ.

‘ވިޔަފާރި މިއަދު’

24 ފެބްރުއަރީ 1959

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!