ވިހެއުމާއެކު އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ޗުއްޓީއާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ނެރޭ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ވިހެއުމާއެކު އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ޗުއްޓީއާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ނެރޭ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ވިހެއުމާއެކު އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ޗުއްޓީއާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން

ޑރ އިޔާޒު އަބްދުއްލަތީފްގެ މައްސަލައިގާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން

ޑރ އިޔާޒު އަބްދުއްލަތީފްގެ މައްސަލައިގާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން

އަންހެނުންނަށާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އާންމުވެފައިވާތީ މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ވަނީ އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ފޯރާފައެވެ

ރާއްޖޭގެ އާއިލާ އާއިބެހޭ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުމަށް މަރުހަބާ

ރާއްޖޭގެ އާއިލާ އާއިބެހޭ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުމަށް މަރުހަބާ

ާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާބެހޭ މުއައްސަސާ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއިލާ އާއިބެހޭ ކޯޓުގެ އިސް ގާޟީގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުހަންމަދު އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތާރީޚީ، އުންމީދީ އަދި އުފާވެރި ޙަބަރަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2022 އާ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2022 އާ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އިޤްތިޞާދީ، ޢިޖުތިމާއި، އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ފިރިހެނުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަންހެނުންނަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި މި ކަންކަމަށް ހުރި ތަފާތު ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށެވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ

ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ ވެށީގައި ޖިންސީއަނިޔާގެ އެކި ބާވަތުގެ ކުށްތަކަކީ ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިން ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއްވެ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން
އިކުއަލިޓީނައު، އައްޑޫ ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް، ފެމް ހެލްތް، ހޯޕް ފޮ ވިމެން، އެމް.ވީ ރައިސްއަޕް، އުތެމަ އަދި ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުތައް ކަމަށްއެކަށީގެންނުވެ، ދެކޮޅުނުޖެހި އަދި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ބަލިކަށި ޤާނޫނުތަކަކަށް ވުމުގެސަބަބުން ޖިންސީކުށުގެ ޝިކާރައަށް ވުމުގެ ނުރައްކަލަށް އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން އިތުރަށް ހުށަހެޅިގެން ދެއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުތައް ކަމަށްއެކަށީގެންނުވެ، ދެކޮޅުނުޖެހި އަދި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ބަލިކަށި ޤާނޫނުތަކަކަށް ވުމުގެސަބަބުން ޖިންސީކުށުގެ ޝިކާރައަށް ވުމުގެ ނުރައްކަލަށް އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން އިތުރަށް ހުށަހެޅިގެން ދެއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުތައް ކަމަށްއެކަށީގެންނުވެ، ދެކޮޅުނުޖެހި އަދި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ބަލިކަށި ޤާނޫނުތަކަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޖިންސީކުށުގެ ޝިކާރައަށް ވުމުގެ ނުރައްކަލަށް
އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން އިތުރަށް ހުށަހެޅިގެން ދެއެވެ.

ޖިންސީ އަނިޔާއާގުޅޭ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ޖިންސީ އަނިޔާއާގުޅޭ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެގެން، އެ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ 7 ދަޢުވާއެއް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން …

ވިހެއުމުގައި މައިންނާ ތުއްތުދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން

ވިހެއުމުގައި މައިންނާ ތުއްތުދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަކީ “ކުރިއަރާފައިވާ” ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ތަސައްވުރެއް އުފެދިފައިވީނަމަވެސް ބައެއް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ އަދިވެސް ނިޒާމީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ކުރިނާރާ ހުރިކަންތައް …

ރުގްޔާ – މަންމަ އާއި ތިން އަންހެން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ދެ ފިރިހެނުން ގުޅިގެން ހިންގި ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޓޯޗަރ ގެ ސީރިއަސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން

ރުގްޔާ – މަންމަ އާއި ތިން އަންހެން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ދެ ފިރިހެނުން ގުޅިގެން ހިންގި ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޓޯޗަރ ގެ ސީރިއަސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން

މަންމައަކާއި ތިން އަންހެން ދަރިންނަށް، ކުދިންގެ ދޮންބައްޕައާއި އިތުރު ފިރިހެނަކު ގުޅިގެން، ތިންމަސްދުވަސް ވަންދެން ޓޯޗަރގެ އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު …

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓަކުން ފުރަތަމަފަހަރަށް ކުރި “މެރިޓަލްރޭޕް” ގެ ކުށުގެ ތާރީޚީ ހުކުމް

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓަކުން ފުރަތަމަފަހަރަށް ކުރި “މެރިޓަލްރޭޕް” ގެ ކުށުގެ ތާރީޚީ ހުކުމް

ގދ. ތިނަދޫ މަރްހޫމް ޒިޔާދާ ނައީމު އަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހު ކައިވެނީގެ ތެރޭގައި
ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ނުވަތަ “މެރިޓަލްރޭޕް” ގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ޝަރުއީ ނިންމުމަކީ …

ނޫސް ބަޔާން – 23 ޖޫން 2020

ނޫސް ބަޔާން – 23 ޖޫން 2020

އުތެމަ ޖަމްއިއްޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ ޙަޤީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާއި ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުން

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާޖިންސީ އަނިޔާގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް – 28 ޖަނަވަރީ 2020

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާޖިންސީ އަނިޔާގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް – 28 ޖަނަވަރީ 2020

ރާއްޖޭގައި މީގެ އެތައްއަހަރެއް ކުރިންވެސް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނަކީ އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި އަދި ބޭރުގައިވެސް، ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ފުރައްސާރަތަކާއި އަނިޔާލިބި…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އަދުލް އިންޞާފު ޤާޢިމުކުރުމުގައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ މިއަދު ރާއްޖެއިން ފެންނާންއޮތް ޙަޤީޤީ ކުރިއެރުމެއް

ބްރިޖް ދަ ގެޕް (ފަރަގު ނައްތާލުން) : ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް

ބްރިޖް ދަ ގެޕް (ފަރަގު ނައްތާލުން) : ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް

ދައުލަތްހިންގުމުގެ ދާއިރާއަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާގައިވެސް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކުޅީގެ ބާކީއޮތްބައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލަން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކުޅީގެ ބާކީއޮތްބައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ގޮވާލަން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ކުޅިކަމުގައިވާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ބޮޑުބައެއް ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން، އެކުޅިއަށް ވަނީ އިޔާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް – ނޫސް ބަޔާން – 05 ޖޫން 2018

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް – ނޫސް ބަޔާން – 05 ޖޫން 2018

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނުކުޅެދިފައިވުމަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ފޫނުބެއްދޭ ފެންވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް

01 މެއި 2018 – މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

01 މެއި 2018 – މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު…. ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މިޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެމީހުނަށް ސާބަސް ކިޔަމެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައިވާތާ 1 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައިވާތާ 1 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސާސީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ލިޔުންތެރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދު، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކަކާއެކު މަރާލާފައިވާތާ މިއަދަށް 1 އަހަރުފުރުނީއެވެ

06 މާރިޗު 2018 – އާންމު ސިޓީ – ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން

06 މާރިޗު 2018 – އާންމު ސިޓީ – ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން

ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ އޮފީސްއޮފީހުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ އެންމެހާފަރާތްތަކަށް ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެއެވެ.

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ – އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ – އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

5 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރައްވައި، އެކަން ހާމަކުރެއްވި ޤަރާރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެތަކެއް މާއްދާއެއް ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައިވުމާ ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

ނޫސްބަޔާން 07 ނޮވެމްބަރ 2017

ނޫސްބަޔާން 07 ނޮވެމްބަރ 2017

ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިިހިއްކުމުގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން އުތެމައާއި އިތުރު 12 ޖަމުއިއްޔާއަކުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން – 10 އޮގަސްޓް 2017

ނޫސް ބަޔާން – 10 އޮގަސްޓް 2017

ރާއްޖޭގައި މަރަށްމަރުހިފުން އިޔާދަނުކުރުމަށް ގޮަވާލާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކެއްގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނުއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ

ނޫސް ބަޔާން – 25 ޑިސެމްބަރ 2016

ނޫސް ބަޔާން – 25 ޑިސެމްބަރ 2016

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މިފަދަ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަށް ހުއްޓުވާ، އެފަދަ ޖަރީމާތަށް ހިންގާފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، އިންޞާފުޤާއިމު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުށް ޒިންމާ އޮތް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލަމެވެ.

Uthema