އދ ގެ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ސީޑޯ) އަށް ދިވެހިރާއްޖެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 6 ވަނަބުރު ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ : އޮކްޓޫބަރ 2021

އދ ގެ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ސީޑޯ) އަށް ދިވެހިރާއްޖެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 6 ވަނަބުރު ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ : އޮކްޓޫބަރ 2021

އަންހެނުންނާއިމެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ އދ ގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުއާހަދާ ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ސީޑޯ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން 1993 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާއެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 8 މާރޗް އަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް 1975 އިން ފެށިގެން އެކުވެރި ދައުލަތްތައް (އދ) އިން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.

ފަރަގު ނައްތާލުން [PDF]

ފަރަގު ނައްތާލުން [PDF]

ދެކޭ ގޮތުގެ ކަރުދާސް : ރާއްޖޭގައި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން

އަޅާލުންތެރިޔާ!

އަޅާލުންތެރިޔާ!

އުޖޫރައަކާއި ނުލާ ކުރާ އަޅާލުންތެރި މަސައްކަތާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ ގުޅެނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ކިހިނެއް

ފޮށުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން

ފޮށުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން

މިދާކަށްދުވަހު ރަހުމަތްތެރިއަކާއެކީ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއިމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުމުގެ މައުޟޫއަށްވަދެވުނެވެ

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބަލައިލުމެއް

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބަލައިލުމެއް

މިމައުޟޫޢު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު މައުޟޫޢަކަށްވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ގައުމަކަށް ވާތީވެއެވެ. ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅުނުނަމަހީވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރަނީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ މުސްލިމަކަށްވުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރާވަރުގެ ސިއްހަތަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދެވޭބާ ؟

ރާއްޖޭގައި ފުރާވަރުގެ ސިއްހަތަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދެވޭބާ ؟

ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެއްމެ ގިނައިން ސާސްކަފުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް (އެމް.ޑީ.ޖީ) ހާސިލް ކޮށްފައިވާ އެއްގައުމެވެ. އެހެންކަމުން މިކުރިއެރުން ހޯދިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަގޮތަކަށް ނަމަވެސް ގާތުން ބަލާލަމާތޯއެވެ

މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަންހެނުންނަށް ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ ކޮންހައްޤެއްް ؟

މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަންހެނުންނަށް ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ ކޮންހައްޤެއްް ؟

ދާދިފަހުން މަޖްލީހުންފާސްކޮށް ތަސްދީގުކުރެވުނު މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެމުހިއްމު ކަމަށްވަކާލާތުކުރާ އިރު އެންމެގިނައިން ކުރިމަތި ކުރާސުވާލަކީ “ތިޔައުޅެނީ އަންހެނުންނަށް ކޮންޙައްޤެއް ނުލިބިގެންތަ”؟

‘ޕޭޓްރިއާކީ’ … ޖިންސީ އިމްތިޔާޒުގެ ބިންގާ

‘ޕޭޓްރިއާކީ’ … ޖިންސީ އިމްތިޔާޒުގެ ބިންގާ

އިނގިރޭސި ބަހެއްކަމުގައިވާ ޕޭޓްރިއާކީ އަކީ ޙާއްސަގޮތެއްގައި އިޖްތިމާއީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަދި މުޅިމުޖްތަމައު އަށްވެސް މިއަދު ފަހުމް ކުރުން މުހިންމު ބަހެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މަވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ބިލަށް ތާއީދު !

މަވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ބިލަށް ތާއީދު !

ދުނިޔޭގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ މިހާރު ޤަރުނެއްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެއީ ފިކުރުކޮށްލަން މުހިންމު ސުވާލެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ހާލަތު

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއި އަދި އެހެނިހެންބައެއް އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއިއަޅާކިޔާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކުޑައެވެ. އަދި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް އެއްވަރަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިފައިހުރިކަން، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެތެރޭގައި އަދި ސިޔާސަތު ތަކުންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ”ދަރަޖަ“ : މިކިޔެނީ ކީކޭބާ ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ”ދަރަޖަ“ : މިކިޔެނީ ކީކޭބާ ؟

24 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްކުރާގޭގެ ތަޅުމުގައި، މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު، ހަމައެމަޖިލިހުގެ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް އަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވައި ރޮޒޭނާ އާދަމްގެ މޫނަށް ކުޅާއިފެންޖެއްސެވި މަންޒަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޙުގައި އެމަޖިލިހުގައި ފެނިފައިނުވާވަރުގެ ދަށުދަރަޖައިގެ، ހުތުރު އަދި ނާތަހުޒީބު އަމަލެކެވެ.

Uthema