Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaMay 17, 2019 at 11:39am
މެއި 15 އަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އާއިލާގެ ދުވަސް ކަމުން އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުސާވާގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގެ ތެރެއިން :

" އަންހެނުންގެ މިންތީގެދައުރާ ޒިންމާއަކީ އެހީތެރިވުމާ އަޅާލުންފޯރުކުރުން ކަމަށްބުނާ، ޒަމާނަށްނުފެތޭ ހަރުކަށި ޙިޔާލުތަކަކީ އަދުގެ ތަފާތުތައްބޮޑު އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާގައޮތް ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެވިސްނުންތަކަކީ އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުތަކަށް ލުމަށް ޖާގައޮތް އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއެއް ކަމަށްވާ ކައިވެންޏާ އާއިލާ އަކީ އިސްލާހުކުރުމަށް އެންމެ ދަތިއުނދަގޫ ދާއިރާއެވެ. ސަބަބަކީ މިދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމާދެކޮޅަށް ދީނާ، އާދަކާދައާ އަދި ސަގާފަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މުޖުތަމައުތަކުގެތެރޭގައި މިކަމުގައި އެންމެގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިއެކު އަހަރެމެން ކުރިމަސައްކަތުން އެނގިފައިވަނީ މިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރާ އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ހެދުން ލާޒިމުވާކަމެވެ، އަދި ޓޫނިޝިއާ އާއި މޮރޮކޯގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުން މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަންވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ. ހުރިހާރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށްޓަކައި އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް މިކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ."
ޒައިނާ އަންވަރު، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، މުސާވާ

#Uthema
http://www.musawah.org/international-day-of-families-2019/
Uthema
Uthema shared an album.May 16, 2019 at 8:12am
These infographics highlight key recommendations from Musawah's thematic paper "Who Provides? Who Cares? Changing Dynamics in Muslim Families", which looks at how we can shift our understanding of spousal and family relationships from one based on a hierarchical understanding of qiwamah—understood as men’s authority over women—to one based on equal partnerships within families.
Uthema
UthemaMay 5, 2019 at 9:39pm
ރޯދަމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އެއްމެހާފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން
Uthema
Bridge The Gap : Uthema, EU, Women Deliver 2019
Panel Discussion Bridge The Gap : a dialogue on women's rights in the Maldives An Uthema-EU collaboration and Satellite Event for Women Deliver 2019 #WD2019
youtube.com
Uthema
Uthema shared a post.May 3, 2019 at 2:55pm
The EU Delegation, in collaboration with local women's rights organisation Uthema, conducted a dialogue on women’s rights in the Maldives on Thursday 25 April 2019 at Maagiri Hotel in Malé City.

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/61749/bridge-gap-dialogue-women%E2%80%99s-rights-maldives_en
Uthema
UthemaMay 3, 2019 at 2:52pm
މެއި 3 – ދުނިޔޭގެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުވަސް
ގެއްލުވާލާފައިވާ ޒުވާން ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލުވާން އާއި މަރާލާފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީންރަޝީދު އަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް އެ ދެޒުވާނުންގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިން އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދުނިޔޭގެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުވަހުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގާ އެމީހުން ކުރިމަސައްކަތް ހަނދާންކޮށް އޭގެ އަގުވަޒަންކުރަން
އަދި ސަރުކާރުން އެދެޒުވާނުންނާއި އެނޫންވެސް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެއްލިފައިވާ މީހުނާއި ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަށް ބަލާތަހުގީގުކޮށް އިންސާފުހޯދުމަށް ހަދާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުން އިންސާފުވެރި ނަތީޖާތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ މުޅި މުޖްތަމައުއަށްވެސް ލިބޭނޭ ކުރިއެރުމަކަށްވާނެ
#Worldpressfreedomday
#journalismisnotacrime
#journalismintimesofmisinformation
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!