Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
Uthema was live.November 25, 2020 at 2:27pm
Violence Against Women & Girls: The Shadow Pandemic Session 1
Uthema
Uthema
UthemaNovember 25, 2020 at 2:21pm
We are about to start , in 19.30pm! Please do join in with below live link.

https://www.facebook.com/uthema.mv/videos/298746571372421/

European Union in Sri Lanka and the Maldives
Thibaa Psychology
Uthema
UthemaNovember 25, 2020 at 8:07am
25 ނޮވެމްބަރ : އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ
ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaNovember 24, 2020 at 4:57pm
25 ނޮވެމްބަރ : އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން
25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 10 ޑިސެމްބަރ އަށް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ
ވެބިނާ ސީރީސް ގެ ފުރަތަމަ ވެބިނާ މާދަމާ އޮންނާނެ
މި ވެބިނާ ވަގުތުން ބެއްލެވުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަން

އަންހެނުންނާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ : ހިޔަނި އާލަމީ ވަބާ
Violence Against Women & Girls : The Shadow Pandemic
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

European Union in Sri Lanka and the Maldives
Uthema
UthemaNovember 24, 2020 at 7:10am
Staring now! Today’s webinar for @Musawah 2020 global conference: ‘Muslim Family Laws: Dismantling Discriminatory Frameworks From Within’
Do tune in to this insightful discussion!
Uthema
UthemaNovember 20, 2020 at 6:17am
"އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަދުއަންހެނަކަށް ރެހެންދި އެވޯޑު ލިބުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިވުމަށް އަޅާކިޔޭނެ މިންގަނޑެއްނޫނެވެ."

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

Violence Against Women & Girls: The Shadow Pandemic https://www.pscp.tv/w/co0P1jFxTFFHdmVMckdyRUp8MW5BS0VMUFdPTFp4TFXtqQTkR58_ni8Qjv5imY1ujjIl_Dmz7d5k5NA_mjSX

25 ނޮވެމްބަރ : އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ
ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް

#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 10 ޑިސެމްބަރ އަށް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ
ވެބިނާ ސީރީސް ގެ ފުރަތަމަ ވެބިނާ މާދަމާ އޮންނާނެ
މި ވެބިނާ ވަގުތުން ބެއްލެވުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަން @EU_Maldives
#16days

Starting now! Today’s webinar for @musawah’s 2020 global conference: ‘Muslim Family Laws: Dismantling Discriminatory Frameworks From Within’
Watch live: http://www.facebook.com/musawahmovement/live
Date: 24 November 2020
Time: 12:30 pm Colombo

[THREAD] We are kicking off our online Global Conference on Muslim Family Law Reform, beginning this 23 - 28 November! As part of the programme, we're bringing you 4 exciting webinars. Trust your inner #FOMO and register now! #FreeOurFamilyLaws

Over 45 countries in the world (some with Muslim majority populations & Muslim minorities) have codified or uncodified Muslim family laws that govern family relationships. Many of these laws are unfair and unjust towards women and girls. #FreeOurFamilyLaws
https://www.musawah.org/mapping-muslim-family-laws/

"އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަދުއަންހެނަކަށް ރެހެންދި އެވޯޑު ލިބުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިވުމަށް އަޅާކިޔޭނެ މިންގަނޑެއްނޫނެވެ."

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/anhenun-baaruveritha/

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައިޤުދުރަތީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށްފުށުގައި އަންހެނުންކުރަމުންދާ އާމުދަނީގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވަމުންދާ ސަބަބަކީ ފަނާކުރަނިވި ގޮތުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން
https://youtu.be/bRZmL1kd3_0

އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން

އާންމުތަނެއްގައި ބުނެދޭން ދަތި ގޯނާގެ އަމަލަކީ “ކުޑަކަމެއް” ނޫން !

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/kudakamehnoon/

އުފަންވެނި ޞިއްޙަތަކީ ވަކިޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއްނޫން އަދި އޭގެ ސައްޙަ މައުލޫމާތު ކޮންމެ މީހަކަށް ފަސޭހައިން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތުތަކެއް

އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން ...
#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://m.youtube.com/watch?ab_channel=Uthema&v=8eLm4Mfkssk

ދިގު ހަފްތާ ބަންދު ނިމެނީ !!
ގޭތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވީ ކޮންބައެއްތޯ ؟

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa

“Be kind, for whenever kindness becomes part of anything, it beautifies it, and whenever it is withdrawn, it leaves it tarnished.” (Sahih Muslim, Book 32, Hadith 6274)

#MawlidalNabi

29% of youth remains without engaged in any employment, education, or training (NEET). NEET is similar for men & women below 22 yrs. Higher NEET rate is among women after 22 years & is an indicator of their time taken to unpaid domestic work such as cooking, taking care of family

Join us on #mawlidunnabiﷺ in "Hadith and Family Relations: Towards an Ethics of Reciprocity" w/ Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, Heba Salah & Sarah Marsso, asking how #Hadith can be a source of egalitarian ethics.

Register: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yGTHO4XITTGC2pHNMNlCNQ
#reclaimingadlandihsan #mubaadalah

ވެބިނަރ ސީރީސް 5: އިޖްތިމާއީ ތަފާސްހިސާބު
🗓 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
🕰 ހެނދުނު 10:00
ރެޖިސްޓަރވުމަށް https://zoom.us/webinar/register/WN_LuTXrUicSuehQERCvdf7Hw

"ގައިގައި ކޮއްޓާލުމާއި، ގަދަކަމުން ތަންތަނުގައި ހިފުމާއި، ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ރޭޕް ކުރުމާހަމައަށްވެސް ދަނީ މަދެއްކޮށްނޫނެވެ."

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/furassaara/

ހަފްތާ ބަންދުގެ ކުރުޗުއްޓީ އަނެއްކާވެސް މި ނިމެނީ ...
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަށް ދޮވެއިސްތިރިކޮށް ތައްޔާރުވީތޯ ؟

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (2012)ގައި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އޮތް މުހިންމު އެއް ޤާނޫނީ ފަރުވާއަކީ ކޯޓުން ދޫކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު.ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް މިއަމުރު ހޯދުމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް އެހާމެގިނަ
އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެތެރެއިން
#އުތެމަ
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1954139801393518/?extid=0&d=n

The world needs current and trustworthy data.

On 20 October for World #StatsDay2020, join us in calling for more and better gender data to make #WomenCount.

To eradicate extreme poverty by 2030, governments need to act now. Applying a gender lens to #COVID19 recovery efforts is crucial to building a more equal, inclusive & resilient society.

This #StatsDay2020, RT to make this known!

🔢: http://unwo.men/XJNa50BUET6
#WomenCount | @UNDP

“The most valuable source of population data for any country to plan its national development is the Census… which is vital to plan for provision of social services, including health, education and social protection.” @ritsu_nacken UNFPA Country Director for Maldives

@UNFPAasia

ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުގެއާއިލީބޮޑުކެއުންނިމޭއިރު ދޮންނަންޖެހޭތަށިތެލި ވަރަށްގިނަވާނެ
ކެއްކުމުގައި އުޅުނުމީހުނަށްލުއިދީފައި ކެއުމުގައިއެކަނި ބައިވެރިވާމީހުން ތަށިދޮވުމަކީއިންސާފުވެރިގޮތްނޫންތޯ؟ހަފްތާބަންދުގެޗުއްޓީ މުޅިއާއިލާއަށް އިހުސާސުވާނެފަދަބަދަލެއް އާއިލީދިރިއުޅުމަށް ގެންނަމާ

ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުޑަދަރިފުޅަށް އެނގުން މުހިންމު
އޭނާ ބަލަހައްޓަނީމަންމައާއިބައްޕައާއި ދެމީހުންކަން
އޭނާއަށް އަޅާލުމުގައި މަންމަ އަދި ބައްޕަވެސްއުޅޭކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްވާނީ އޭނާއާއިއެކު ވަގުތުހޭދަކުރުމުން.ބައްޕައަށްވެސްދަރިފުޅު ނިދާއިރު ނާނާއެއްކިޔާލާ ވާހަކައެއް ކިޔާލަދެވޭނެ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!