Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaMarch 9, 2019 at 12:26pm
ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނާ، ހަރުދަނާކޮށްބިނާކުރޭ، ބަދަލަށް އީޖާދުކުރޭ
Think equal, build smart, innovate for change
https://youtu.be/D0dI6McraBM
#IWD2019
#BalanceForBetter
#Planet5050
#Uthema
Uthema
UthemaMarch 8, 2019 at 2:40pm
“މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު "ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) 2016"ގައި ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ގަޑިއިރަކަށް މާލޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ޖެހޭ އާމްދަނީއަކީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް 97.76 ރުފިޔާ އަދި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް 66.52 ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 31.24 ރުފިޔާގެ ފަރަގެކެވެ”.


‏ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނާ، ހަރުދަނާކޮށްބިނާކުރޭ، ބަދަލަށް އީޖާދުކުރޭ
‏Think equal, build smart, innovate for change
‏⁦‪#IWD2019⁠ ⁠‬⁩
‏⁦‪#BalanceForBetter‬⁩
‏⁦‪#Planet5050‬⁩
‏⁦‪#Uthema‬⁩

https://mihaaru.com/report/51398
Uthema
UthemaMarch 8, 2019 at 11:22am
‏08 މާރިޗް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

” އެއްކަލަ އަންހެނުންގެ ދުވަސް އައީ، ކޮބާ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް؟ “

ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނާ، ހަރުދަނާކޮށްބިނާކުރޭ، ބަދަލަށް އީޖާދުކުރޭ
‏Think equal, build smart, innovate for change
‏⁦‪#IWD2019⁠ ⁠‬⁩
‏⁦‪#BalanceForBetter‬⁩
‏⁦‪#Planet5050‬⁩
‏⁦‪#Uthema‬⁩
https://uthema.org/anhenunge-dhuvas/
Uthema
UthemaMarch 8, 2019 at 9:54am
08 މާރިޗް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
އދ ގެއަންހެނުންގެ ޖައްމިއްޔާއިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ޝިއާރަކީ ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނާ، ހަރުދަނާކޮށްބިނާކުރޭ، ބަދަލަށް އީޖާދުކުރޭ
Think equal, build smart, innovate for change
https://youtu.be/D0dI6McraBM
#IWD2019
#BalanceForBetter
#Planet5050
#Uthema
Uthema
UthemaMarch 7, 2019 at 4:17pm
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއަދު ކ.މާފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބަކީ އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބިނާކުރަނިވި ސިޔާސަތުތަކެއް ހާމަކުރެއްވި ޚިތާބެއް
މިސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި އުތެމަ އާއި ވޮއިސްއޮފް ވިމެން ޖަމުއިއްޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައިވާ ދަރިމައިކަމުގެ 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަދި ބަފައިކަމުގެ 1 މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ (މުސާރައާއިއެކު) ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭނެ ކަމުގެ ޚަބަރަށް މަރުހަބާ ކިޔަން
#IWD2019
#BalanceForBetter
#ThinkEqualBuiltSmartInnovateForChange
#Planet5050
#Uthema
Uthema
UthemaMarch 7, 2019 at 12:53pm
ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނާ، ހަރުދަނާކޮށްބިނާކުރޭ، ބަދަލަށް އީޖާދުކުރޭ
Think equal, build smart, innovate for change
https://youtu.be/D0dI6McraBM
#IWD2019
#BalanceForBetter
#Planet5050
#Uthema
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!