Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaFebruary 27, 2021 at 2:32pm
ނޫސް ބަޔާން – 27 ފެބްރުވަރީ 2021

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކޮމް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅޭ
Uthema
UthemaFebruary 25, 2021 at 2:50pm
Learning opportunity with Musawah

"In Search of an Ethical Framework for Gender Justice in Islam"
26 February 2021
5.30pm Maldives / 8.30pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaFebruary 15, 2021 at 1:22pm
Learning opportunity with Musawah

"Approaching the Qur'an Through Women's Experiences"
16 February 2021
6.00pm Maldives / 9.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaFebruary 11, 2021 at 5:47pm
ނޫސް ބަޔާން – 11 ފެބްރުއަރީ 2021

ޖިންސީ އަނިޔާއާގުޅޭ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ުތެމަ
Family Legal Clinic Hope for Women Transparency Maldives
Uthema
UthemaFebruary 11, 2021 at 8:14am
"The Prophet and Khadija : Partners in Marriage"

Another learning opportunity from Musawah

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ

ުތެމަ
Uthema
Musawah
We are pleased to invite you to join us in this webinar titled “The Prophet and Khadija: Partners in Marriage”, featuring wife-and-husband team Dr. Sara Ababneh (Centre for Strategic Studies, University of Jordan) and Dr. Shadaab Rahemtulla (University of Edinburgh), with the participation of discussant Ms. Hadeel Hazim (Kvinna till Kvinna Foundation) and moderated by Dr. Marwa Sharafeldin (Musawah).

What can we learn from the Prophet's marriage with Khadija? How is it different from the marriage model we find today in most Muslim family laws and practices? And how can we reclaim it in the present time as a model for feminist Muslim masculinities?

In this webinar, Dr. Ababneh and Dr. Rahemtulla will address these questions and examine the marriage of Prophet Muhammad and Khadija bint Khuwaylid (d. circa 620) to question hegemonic narratives on “ideal” Muslim marriages. They will shed light on how Khadija and Muhammad, as marital partners, had built a harmonious, non-patriarchal relationship based on mutual support, care and respect. Dr. Ababneh and Dr. Rahemtulla will reflect on the implications of their study on today’s Muslim masculinities.

**This webinar is part of Musawah's new Knowledge Building webinar series. If you want to learn more about Musawah’s Knowledge Building research initiative, please contact Musawah’s Knowledge Building Coordinator at sarah@musawah.org**
Uthema
UthemaFebruary 7, 2021 at 12:24pm
ނޫސް ބަޔާން : 7 ފެބްރުވަރީ 2021

ވިހެއުމުގައި މައިންނާ ތުއްތުދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

ނޫސް ބަޔާން – 27 ފެބްރުވަރީ 2021

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކޮމް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅޭ
@MoYSCEmv @presidencymv @PoliceMv @Raajje_tv @raajjemv @broadcomMV @mvpeoplesmajlis
https://uthema.org/broadcom/

It's today!! Don't forget to register for an exciting webinar on "#Islamic #ethics & #gender justice"
with Dr. Mariam Al-Attar & Dr. Fatima Seedat
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YIlO-Ez1SnqDAd3lNLO-4Q?fbclid=IwAR2B2r6_3aw7Pwf_i-LuQH8tejFy2ZJ7i6W2aIKuEuOShCPKMXMpZ1yAF84

Rich & diverse Islamic legal tradition includes the principle of 'maslahah' or 'best interest' intended to secure benefit or prevent harm. Based on this principle, child marriage cannot be permitted in Muslim family laws & practices. Read our policy brief https://bit.ly/musawahpb2

Examples from Prophet Muhammad's life show his strong conviction to ensure that women entering into marriage were mature and had autonomy. There are also many ongoing debates about Aisha's age at the time of marriage. Read our policy brief https://bit.ly/musawahpb2

The Holy Quran clearly indicates that emotional maturity and sound judgement is a pre-requisite for marriage. The minimum age of marriage in Muslim family laws must be 18 without exceptions. Read our policy brief on child marriage: https://bit.ly/musawahpb2 #FreeOurFamilyLaws

The minimum age of marriage in Muslim family laws must be 18 without exceptions, where consent is considered a core requisite. Muslim jurisprudence requires that both spouses are mature & independent to agree to or refuse the marriage. Read more: https://bit.ly/musawahpb2

Learning opportunity with Musawah
"In Search of an Ethical Framework for Gender Justice in Islam"
26 February 2021
5.30pm Maldives / 8.30pm Malaysia
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
#އުތެމަ
@musawah https://twitter.com/musawah/status/1363412669332672512

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުންނަށްވީތީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރާކަން އެއީ އާންމުވެފައިވާ ވަބާއެއް –
މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ، އަންހެނުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ދުޅަހެއުކަމަށްއޮތް ބޮޑު ހުރަހެއް
@MoGFSSmv

Learning opportunity with Musawah

"Approaching the Qur'an Through Women's Experiences"
16 February 2021
6.00pm Maldives / 9.00pm Malaysia
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

MUSAWAH@musawah

UPCOMING WEBINAR: 'Approaching The Qur’an Through Women’s Experiences' happening 16 Feb @ 8:00 am EST / 3:00pm Cairo / 9pm KL time.

For more information and to register: https://www.musawah.org/blog/webinar-approaching-the-quran-through-womens-experiences/
You can also watch it live http://www.facebook.com/musawahmovement/live

CC @SistersinIslam @BMMA_India

ނޫސް ބަޔާން – 11 ފެބްރުއަރީ 2021

ޖިންސީ އަނިޔާއާގުޅޭ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
@FLCmv @HopeforWomenmv @TransparencyMV
https://uthema.org/aliwaheed/

#އުތެމަ

Joint Press Statement of CSO’s on Criminal Court’s Decision to Lift Travel Ban of Ali Waheed

@TransparencyMV @HopeforWomenmv @Uthema_MV 2

Joint Press Statement of CSO’s on Criminal Court’s Decision to Lift Travel Restrictions Against Ali Waheed.

Press Statement: https://transparency.mv/v16/2021/02/joint-press-statement-of-csos-on-criminal-courts-decision-to-lift-travel-restrictions-against-ali-waheed/

@FLCmv @HopeforWomenmv @Uthema_MV 2

ނޫސް ބަޔާން : 7 ފެބްރުވަރީ 2021

ވިހެއުމުގައި މައިންނާ ތުއްތުދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން
@MoHmv @HPA_MV @presidencymv @mvpeoplesmajlis
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/noosbayaan/

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ކަންކަމުގެ ނަމުގައި ނުރަނގަޅު އެތައް މައުލޫމާތެއް ފަތުރަމުންދޭއޭގެ ތެރޭގައި އަންހެންކުދިން އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން – އެއީ ބައެއް ސަޤާފަތްތަކުގައި ގެންގުޅޭ ސިއްޙީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންލިބޭ އަމަލެއް"
https://youtu.be/14toxnl6rGg
#Act2EndFGM
#Uthema

Did you know that #FGM is not mandated by any religion? Leading Islamic scholars have confirmed that there is no basis for the practice. However, in Asia, many Muslims believe the practice is a religious requirement. It's time to dispel this harmful myth!
#EndFGMCAsia #ZTD2021

ފެބްރުވަރީ 6 “އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް ފޮ ފީމޭލް ޖެނިޓަލް މިއުޓިލޭޝަން”
އަންހެނުންގެޖިންސީގުނަވަނަށްދޭ ގެއްލުމަށް ސުންބަރުދާސްތުވުން-ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް،
#Act2EndFGM
#Uthema

https://uthema.org/fgmc/

This week for #ZTD2021, we're amplifying the voices of activists in Asia.

In the Maldives, FGM/C is reported to be on the rise due to fatwas being issued on specific islands in support of the practice. @HopeforWomenmv hopes to put an end to this.

#EndFGMCAsia #FGMCisGlobal 2

6th February 2021 marks the International Day to #EndFGM. In 2019, the Maldives released a nationally representative survey providing concrete evidence of FGM/C within the country.

Learn more in the Asia Network to End FGM/C report: http://bit.ly/AsiaNetworkFGMCReport

#ZTD2021 #EndFGMCAsia 2

In many countries, there is a misperception that FGM/C is not harmful if performed in healthcare settings.

NO! #FGM is a human rights violation that can have immediate & lifelong health consequences, regardless of where it is carried out. It is NEVER safe!

#EndFGMCAsia #ZTD2021

Learning opportunity facilitated by @musawah 1st February 2021
7.30pm Maldives / 10.30pm Malaysia
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެކެވެ
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި ވަށައިގެންވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާށެވެ
#އުތެމަ

MUSAWAH@musawah

What can we learn from the #Prophet's #marriage with #Khadija? & how can we reclaim it as a model for #feminist Muslim #masculinities? Join us in the next webinar with Sara Ababneh, Shadaab Rahemtulla & Hadeel Hazim, mod. Marwa Sharafeldin!
Register here: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G204Smh9RSGJrTwNImb0Tw

#ChildMarriage is a human rights violation which threatens girls’ lives and limits their future prospects.

Islamic teachings support the elimination of this practice. Read more on @musawah’s policy brief.
#FamilyLaws👇🏾
📑 http://unwo.men/8ImP30rucl8

"ޖިންސުގެހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރަން ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ."

https://avas.mv/94616

ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށް ޖެހިލުންވުމާ ބަފާކަމުގެ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުން : ދަރިންނަށް ވެވޭ އިހުމާލު

#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/nasabusaabithu/

Learning opportunity facilitated by Musawah
13 January 2021
5.00pm Maldives / 8.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި ވަށައިގެންވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާށެވެ
#އުތެމަ

MUSAWAH@musawah

Happy New year!
What better way to start than with a webinar on iḥsan, Beauty and Goodness, in the Muslim family?

Join us in the upcoming webinar w/ Amira Abou-Taleb, Faeeza Vaid (@MuslimWomenUK ) and mod Sarah Marsso.

Register here: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AMgKJ-ToSzmhNxS5_yDglw

Uthema