Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaNovember 25, 2021 at 11:40am
Happening Now! Do tune in to watch the conversation on Sexual Violence in Maldives and across South Asia to kick of 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.

https://fb.watch/9vblfCgA_2/
Uthema
Uthema
UthemaNovember 25, 2021 at 4:00am
ނޮވެމްބަރ 25 – އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް
ރާއްޖޭގެ އަނިޔާވެށީގައި އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ގިނަ
ކަންމިހެން އޮތުމުން އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަންހެނުން ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރުވެސް ގިނަ
ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން
މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ފަރުވާލިބުންވެސް ދުރުވަނީ ހަމަ އަންހެނުންނަށް
މިންތީގެ ނަހަމަކަމުގެ ސަގާފަތް ރާއްޖޭގައި މޫލާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވަނީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި
އަނިޔާވެށި އަމާން ވެށްޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އިސްވެ އަނިޔާވެރިކަމާ ބޭއިންސާފައް ނޫނެކޭ ބުނެގެން
އަދި އަނިޔާހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ކޮއްގެން
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުންވެސް މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައިގެން
އަނެކާގެ ހައްގުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

#16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence
#16days #EndVAW #EndSexualViolence
Uthema
The most important legal tool for violence prevention in the Domestic Violence Prevention Act 2012 is the Protection Order (PO). In the Maldives, the adopti...
Uthema
UthemaNovember 24, 2021 at 3:44am
Join this esteemed panel on this Thursday 25th November 2021 @4.30PM MVT/5PM IST to learn more about #SexualViolence in the #Maldives & across #SouthAsia? to kick of #16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence
Equality Now Hope for Women Rise Up MV

Register now: https://www.equalitynow.org/event/sexual-violence-in-the-maldives-across-south-asia/

#OrangeTheWorld
#NoExcuses
#NoExceptions
#16DaysOfActivism
Uthema
UthemaNovember 21, 2021 at 12:47pm
Join Uthema and Equality Now for a webinar to kick off the #16DaysOfActivism on Sexual Violence In The Maldives & Across South Asia on 25 November, 4.30 pm MVT / 5 PM IST.

Register now ⬇️ https://www.equalitynow.org/event/sexual-violence-in-the-maldives-across-south-asia/

#OrangeTheWorld
#NoExcuse
#NoExceptions
#EndSexualViolence
#16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence
Uthema
UthemaNovember 13, 2021 at 9:54am
ސުރުހީތައް : އަނިޔާވެށީގެ ޚަބަރުތައް
ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގެ ސުރުހީތަކުން ކޮންމެސް މިންވަރަކަށް ވަޒަންކުރުވޭ
ނަމަވެސް ޖިންސީއަނިޔާގެ ޖަރީމާތަކާބެހޭ ސުރުހީތަކުން ފެނިގެންދަނީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދަދެއްކަން ދަންނަންޖެހޭ
ސަބަބަކީ ޖިންސީއަނިޔާއަކީ ރާއްޖޭގައި ނުދައްކަންއުޅޭ އަދި ފޮރުވާ ފަސްއަޅަންއުޅޭ އަދި ނުވާކަމަކަށް ހެދުމަށް ޒަމާނުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރާ ޖަރީމާތަކަކަށް ވާތީ – އޭގެ އިތުރުން ޖިންސީއަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާ ބަދުނާމުކޮށް، އަނިޔާކުރާ މީހާގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ އޮތް ސަގާފަތް.
ގިނަފަހަރަށް އޭނާއަކީ ކުށް ތަކުރާރު ކުރުމަށް މުޖުތަމައުގައި ދޫވެފައިވާ މީހެއް
ކަންމިހެން އޮތުމުން، ރާއްޖޭގައި ޖިންސީއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދިއުމަށް
ވަކި އުމުރެއް، ވަކި ތަނެއް، ވަކި ވަގުތެއް، ވަކި ފަންތިއެއް، ގިންތިއެއް ނެތް
މި އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވޭނީ އަނިޔާކުރާ މީހާ ހުއްޓުވައިގެން

އަނެކާގެ ހައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ!
ިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
ުތެމަ
#Uthema #EndSexualViolence
Equality Now
Uthema
There is no age, location, time, class or social status for one to become a victim of sexual violence in the Maldives.SURUHEETHAH captures the reported reali...
Uthema
UthemaNovember 6, 2021 at 5:15am
ކުނިގަނޑެއް : ކުންޏާ އެއްފަދަކޮށް އެއްލާލާފައި
ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފެތުރި ފުޅާވުމާއެކު އޭގެ ހިތިނަތީޖާ ފެންނަމުންދާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ.
މިފަދަ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ފުޅާވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް މުޅި މުޖުތަމައު ހުށަހެޅިގެންދޭ.
ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ރާއްޖޭގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުނުލިބޭ ހިނދު، އަންހެނުންނަށް ވީތީ ކުރާ ނޭދެވޭ އަދި ނޭއްގާނީ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ އަސަރު މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ނިކަމެތިވެގެންދާ މީހުނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ.
އެހީތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ބަދުނާމުކޮށް، އެކަހެރިކޮށް، މުޖުތަމައުއިން ބޭރުކުރުމުގެ އިހުމާލަކީ މުޖުތަމައުގެ ދެރަހާލަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް.
މި ކުރު ވިޑިއޯއަކީ އެކްޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ނިކަމެތި ހާލަތުގައިވާ ޒުވާން އަންހެނުންގެ ތަޖުރިބާގައި ކުރިމަތިވާ ނާމާން ކަމާ ރަހުމްކުޑަ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ތަމްސީލުކުރާ ހަޤީގީ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭ ވިޑިއޯއެއް.
މި ވާހަކައިގެ ބައެއް މަންޒަރާ އަޑުތަކަކީ ބައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ހިތްނުތަނަވަސްކަން އިހުސާސްވެދާނެފަދަ މައުލޫމާތުކަން ފާހަގަކުރަން.

އަނެކާގެ ހައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ!
ިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
ުތެމަ
#Uthema #EndSexualViolence
Equality Now
Uthema
*** Viewer discretion advised. ***KUNIGANDEH is a fictional dramatisation of real accounts of sexual violence against women in the Maldives.Substance abuse a...

To raise awareness of non-consensual sharing of intimate images @normabuster has written about her own experience. We join her in calling for tech companies to be held accountable for online sexual exploitation & abuse occurring on their platforms #EndOSEA https://www.elle.com/culture/a38305422/my-ex-shared-my-naked-photos-online-so-i-took-him-to-court/

Online sexual abuse & exploitation leads to numerous harms and survivors often have lifelong negative impacts from experiencing #OSEA.

When we commit to #OrangeTheWorld this #IDEVAW, we must include in that pledge to fight the abuse & exploitation of women and girls online. 3

MP @JeehanJMS makes it clear, Parliament’s role should not stop with passing legislation, but should also extend to oversight and ensuring accountability so that the law is implemented.

We couldn’t agree more!

#16Days #EndViolenceAgainstWomen

Aminath Zaain Ahmed from @MvRiseUp highlights the need to dismantle cultures of impunity, too often in #Maldives perpetrators of rape often try to use their influence and connections to ensure they are not brought to justice.

#16Days #NoExcuses #OrangeTheWorld

Though Nepal SC declared failure to criminalise marital rape as unconstitutional in 2002, we still faced a lot of challenges in changing societal mindsets and attitudes regarding #MaritalRape - Bishnu Basyal, adding perspectives from #Nepal

#16DaysofActivism #NoExceptions

“Law enforcement too often play the role of mediator when called into cases of intimate partner violence. And the survivors are not supported by their families or communities. They are left on their own. They rarely see justice” - Aneesa Ahmed @HopeforWomenmv
#16Days #IDEVAW

Happening Now! Do tune in to watch the conversation on Sexual Violence in Maldives and across South Asia to kick of 16 Days of Activism Against Gender Based Violence
#NoExcuses
#NoExceptions
#EndSexualViolences
#16DaysofActivism

equalitynow@equalitynow

We’re live. Learn more about the work to end sexual violence in the Maldives and across South Asia ⬇️

https://fb.watch/9vblfCgA_2/

Sexual violence is never acceptable.

That's why we're working with @Uthema_MV to help disrupt the culture of silence around sexual violence that exists in the #Maldives & create an environment where victims feel safe in coming forward & will get justice

https://www.equalitynow.org/news_and_insights/breaking-the-silence-ending-sexual-violence-in-the-maldives/

Want to learn more about #SexualViolence in the #Maldives & across #SouthAsia?

Join our #16Days panel this Thursday @ 4.30pm MVT/5PM IST w/@Uthema_MV @HopeforWomenmv @JeehanJMS @MvRiseUp

Register now: https://www.equalitynow.org/event/sexual-violence-in-the-maldives-across-south-asia/

With just a week away from the Women's Tribunal Malaysia, we are thrilled to present our panel of judges!

Introducing our second judge: Zainah Anwar, former co-founder of @SistersinIslam and former founding Executive Director of @musawah! #WomensTribunalMY PT 1/2 2

The #CEDAW Committee has released its draft Concluding Observations following the 80th session. View the results here: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2489&Lang=en #CEDAW80

Join Uthema and Equality Now for a webinar to kick off the #16DaysOfActivism on Sexual Violence In The Maldives & Across South Asia.

25 November, 4.30 pm MVT / 5 PM IST.

Register now ⬇️ https://www.equalitynow.org/event/sexual-violence-in-the-maldives-across-south-asia/

ސުރުހީތައް : އަނިޔާވެށީގެ ޚަބަރުތައް
ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ ވާހަކަ ސުރުހީތަކުންކޮންމެސް ވަރަކަށް ވަޒަންކުރެވޭ
މީމިފަދަހާދިސާތަކުގެވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދަދެއްކަން ދަންނަންޖެހޭ
#EndSexualViolence
@equalitynow
https://www.youtube.com/watch?v=7pKIqmBg4I4&ab_channel=Uthema

ކުނިގަނޑެއް : ކުންޏާ އެއްފަދަކޮށް އެއްލާލާފައި
އެހީތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ބަދުނާމުކޮށް، އެކަހެރިކޮށް، މުޖުތަމައުއިން ބޭރުކުރުމުގެ އިހުމާލަކީ މުޖުތަމައުގެ ދެރަހާލަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް.

#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence
@equalitynow
https://www.youtube.com/watch?v=v3idydh8Sdw&list=PLZQL_QMqfnbCIfh5GrARZPiVtxPUeI-pu&index=4&ab_channel=Uthema

Our Programme Officer Marisa Hutchinson is among young climate feminists at #COP26 advocating for #FeministClimateJustice, envisioning a future that centres gender, climate, & racial justice. We call on global leaders to listen to their voices & fight for a better world for all!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިންސީ އަނިޔާ :
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް
ހެކީގެ ބުރަދަން ބޮޑުވުން
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence #EVAW
@equalitynow
https://www.youtube.com/watch?v=bu28WHe31B0&list=PLZQL_QMqfnbCU25U9hB5Ww-80HpOBnJjX&index=1&ab_channel=Uthema

WATCH the latest from our partner @Uthema_MV. RAHEENUN, a fictional dramatization of real accounts of sexual violence against women in the #Maldives, exposes the deep gaps & failures in social protection services & their terrible consequences.
#EVAW
https://www.youtube.com/watch?v=NeJnf3vomLA

Indigenous women and feminists are leading the way in movements and solutions for climate justice! #COP26 must center their demands and heed their leadership - but accessing the event has proved so difficult for activists from the Global South. #FeministsWantSystemChange

ރަހީނުން : ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ އަނިޔާ
އެކި ޒާތުގެހުއްޖަތްތައްބޭނުންކޮށްގެން އަންހެންކުދިންނަށާއަންހެނުންނަށް ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދިނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމަކީ ދިވެހިމުޖުތަމައުން ފެންނަމުންދާ ހަގީގަތްތައް
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence
@equalitynow
https://www.youtube.com/watch?v=NeJnf3vomLA&ab_channel=Uthema

ނައްތާލުން : ބޭނުންނުކުރެވޭނެ "އެއްޗަކަށް"
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ފަހަތުގައިވާ ރުޅިވެރިކަމާ އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަމުންދާ ކަންކަން
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence
@equalitynow @MoGFSSmv
https://www.youtube.com/watch?v=CEcWcWQ-7A4&list=PLZQL_QMqfnbCIfh5GrARZPiVtxPUeI-pu&index=2&t=1s&ab_channel=Uthema

Uthema