Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaSeptember 9, 2021 at 10:41am
މާޔަން އަށް މަރުހަބާ !
އަދި "ދައުރު" ނޫހުން މާޔަން ގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތާ އޭގެ ކާމިޔާބީގެ ތަޖުރިބާ އާންމުންނާ ހިސާބަށް މާޔަން ގެ ދުލުން ގެނެސްދިނުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތައް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔަން
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހި އަންހެނުން ބޮޑެތި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލަމުން، އެ ޙައްޤުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންދާއިރު، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އެ އަޑުތައް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި އިވިގެން ދިއުމަކީ އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދެކެން
މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އުންމީދަކީ މިފަދަ އަޑުތައް ގަދަވެ ދިއުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް އަދަށްވުރެ މާދަމާ ފުރިހަމަވެ ފުޅާވެގެން ދިއުން
މާޔަން ފަދަ ލީޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދިވެހި އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ދާއިރާއަށް ހަރުދަނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް މި ޖަމްއިއްޔާއިން ދެކެން

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ިންތީގެހަމަހަމަކަން

https://www.youtube.com/watch?v=gl9Q22-pTPo&ab_channel=mondhuasif
Uthema
Aharen, a show that tells the story of life's defining moments! On our first episode, we talk to Maayan Mohamed about challenging the status quo in the footb...
Uthema
UthemaSeptember 7, 2021 at 3:22pm
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 6 ގައުމެއްގައި އަންހެނުންނަށާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާރިޕޯޓު –
"ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީއަނިޔާ : އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް"
ގެ ހޯދުންތައް އާއިލާއާއިބެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އިސްފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން މިއަދު (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2021) ގައި ބައްދަލު ކުރެވުނު

ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާބެހޭ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އަދި ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމީ މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ނުހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.
އާއިލާއާއިބެހޭ ކޯޓުން ދެއްވި މި ފުރުސަތަށާ ވަގުތަށް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ޝުކުރުދަންނަވަން އަދި ދެފަރާތައްވެސް މުހިންމު އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މުސްތަގްބަލުގައިވެސް މިފަދަ ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާއިން އުންމީދުކުރާ ކަމެއް

https://uthema.org/wp-content/uploads/Maldives-FactSheet-Dhivehi.pdf
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

On 07 September 2021, representatives from Equality Now and Uthema presented relevant findings on the Maldives from the 6-country regional study entitled “Sexual Violence in South Asia : Legal and Other Barriers to Justice for Survivors”, produced by Equality Now, to the Judges and some Senior Officials at the Family Court of the Maldives.

We are pleased to note that a very meaningful and constructive discussion was had, based on the findings and recommendations of the report. We thank the Family Court for this opportunity and for the Judges and Court Officers’ time, and look forward to future engagements for such productive discussions on issues of common concern.

#Uthema
#EndSexualViolence

Equality Now
Uthema
UthemaSeptember 7, 2021 at 2:44pm
ރާއްޖޭގައި އާއިލާއާބެހޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި އާންމުންނަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހެއު މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 7 އަހަރުވީ މުނާސަބަތު 2021 ގެ އޮގަސްޓު މަހުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އެފް.އެލް.ސީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާ ދަރުމަވެރިންނަށް ޝުކުރާ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަން
އަނެކާގެޙައްޤުގައި ތިމާވެސްތެދުވަމާ!

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Family Legal Clinic #happyanniversary
#StopVAWG #genderequality #vaane
Uthema
UthemaAugust 23, 2021 at 12:49pm
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 6 ގައުމެއްގައި އަންހެނުންނަށާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާރިޕޯޓު - "ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީއަނިޔާ : އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް" - ގެ ހޯދުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށް، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން މިއަދު (23 އޮގަސްޓް 2021) ގައި ބައްދަލު ކުރެވުނު.

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު (2014/17) އަށް ހަރުދަނާ އިސްލާހު ތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ޤާނޫނުގައި ހުރި ގިނަ އުނިކަންތަކަކަށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓުގެ ހޯދުންތަކަކީ މުހިންމު އަދި މިވަގުތު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއްކަން މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކުރެއްވި.
(ފޮޓޯ : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާއެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް)

ރިޕޯޓާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބެއްލެވުމަށް :
https://uthema.org/sexualviolence-dhi/
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
People's Majlis Equality Now

On 23 August 2021, representatives from Equality Now and Uthema presented relevant findings on the Maldives from the 6-country regional study entitled Sexual Violence in South Asia : Legal and Other Barriers to Justice for Survivors, produced by Equality Now, to members of the Human Rights & Gender Committee at the Peoples’ Majlis.

The Committee noted that the findings of the report are important for the work of the Committee, which is currently reviewing the proposed amendments to the Sexual Offences Act (17/2014), and intends to address multiple gaps in the current law to initiate meaningful changes.

For further information about the report :
https://uthema.org/sexualviolence/

#Uthema
#EndSexualViolence
Uthema
UthemaAugust 6, 2021 at 2:56am
Meet the co-moderator of the Standing for Justice event: Humay Abdulghafoor, Co-Founder of Uthema.

Don't miss the Digital Activism series! Episode 1: Muslim Family Law Reform: Comprehensive vs Piecemeal.

Friday, August 6th at 3:30 P.M Colombo | 6 PM Kuala Lumpur. Register here: http://bit.ly/CFJ-Registration

#Standing4Justice #FreeOurFamilyLaws
Uthema
UthemaAugust 6, 2021 at 2:54am
Do tune in today 6th August 2021 for this Learning opportunity with ⁦‪Musawah‬⁩ “standing for justice”
‏3.00pm Maldives / 6.00pm Malaysia

‏ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
‏ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
‏⁧‫ުތެމަ‬⁩
‏⁧‫ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި‬⁩

މާޔަން އަށް މަރުހަބާ !އަދި"ދައުރު" ނޫހުން މާޔަންގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތާ އޭގެ ކާމިޔާބީގެ ތަޖުރިބާ އާންމުންނާ ހިސާބަށް މާޔަން ގެ ދުލުން ގެނެސްދިނުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތައް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔަން
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/2241054942702001/?d=n

https://youtu.be/gl9Q22-pTPo

Thank you @Uthema_MV @equalitynow for sharing findings of the important study on Sexual Violence in South Asia focusing on legal & other barriers to justice for survivors. @lgaMaldives expressed interest to collaborate with the NGOs, as we continue to do with many, to conduct

In Islamic legal tradition, there's a whole host of financial matters that must be settled in addition to the mahr (dowry). What are those settlements and what are the economic inequalities and discrepancies that exist between women and men in Muslim contexts today? 3

Read more a/b why economic rights in divorce provisions in Muslim family laws must be reformed in our Policy Brief 5: Fair and Just Financial Rights Upon Divorce: http://bit.ly/musawahpb5

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ، އަނިޔާ ނުވަތަ ރޭޕްކުރުމުގެ އިންޒާރުތަކާ، އަންހެން ނޫސްވެރިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ - ޗޭސިން ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް - https://we.tl/t-u7hIq7oTM8?src=dnl

More than three in five journalists believe that gangs and criminal groups are involved in acts that restrict #pressfreedom and affect the safety of journalists.

#EndImpunity #ChasingJustice

#Maldives 🇲🇻: Sexual harassment and gender discrimination has become normalised in the Maldives. Read the latest report #ChasingJustice jointly launched by the Maldives Journalist Association and the IFJ on impunity for crimes against journalists.

https://tinyurl.com/MaldivesChasingJustice

#Maldives 🇲🇻: The main reason journalists do not report violence is the lack of trust in law enforcement authorities. Read the latest report #ChasingJustice jointly launched by the Maldives Journalist Association and the IFJ

https://tinyurl.com/MaldivesChasingJustice

Listening to NGOs and civil society actors on their priorities and visions for the Maldives.

The EU will continue to support these efforts through schemes such as the European Instrument for Democracy and Human Rights.

ދެކުނުއޭޝިއާގައިޖިންސީއަނިޔާގެޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުންއިންސާފު ހޯދުމަށްހުރިޤާނޫނީއަދި އެހެނިހެންހުރަސްތަކުގެދިރާސާގެހޯދުންތައްރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެޖެންޑާއެންޑްހިއުމަންރައިޓްސްކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށްއުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއަދި @equalitynow އައްދެއްވިފުރުސަތައްވަރައްބޮޑައްޝުކުރިއްޔާ

Following decades of activism by #lka Muslim women’s groups, recommended reforms to the Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA) were recently submitted to the @MOJSriLanka. How much longer will Muslim women have to wait to be equal citizens under the law?

https://www.youtube.com/watch?v=gMTyAS0PLfw

“We are lost and confused and hurt,” a woman rights activist, currently trapped in Afghanistan, says. “As you can imagine, in this fight between egotist men, it is women and children who get affected. Pray for us.” Read more: https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/afghanistan-taliban-kabul-women-b1903497.html

Women's bodies have long been the battleground for war, politics and imperialism ❌

Afghan women have the right to a life free from violence and harm. Stand with them, share their voices, support them however you can.

More info: @musawah @UAF_AnP @WomenforWomen @WAWHumanRights

Meet the co-moderator for the first Standing for Justice event: Humay Abdulghafoor, Co-Founder @UthemaMV. Register here: http://bit.ly/CFJ-Registration

#Standing4Justice #FreeOurFamilyLaws.

Do tune in today 6th August 2021 for this Learning opportunity with @musawah “standing for justice
3.00pm Maldives / 6.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

MUSAWAH@musawah

Meet the co-moderator for the first Standing for Justice event: Humay Abdulghafoor, Co-Founder @UthemaMV. Register here: http://bit.ly/CFJ-Registration

#Standing4Justice #FreeOurFamilyLaws.

📣 Upcoming Event 📣

Standing for Justice Episode 1: Muslim Family Law Reform: Comprehensive or Piecemeal.

Meet the Speaker: Rozana Isa (@rozana_isa) Executive Director of SIS @sistersinislam. (1/2)

Don't miss this event! Happening August 6 @ 6 PM Kuala Lumpur. Register here: http://bit.ly/CFJ-Registration #Standing4Justice #FreeOurFamilyLaws (2/2)

އަޟްހާ އީދުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން
عيد مبارك

#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

There's nothing wrong with recognizing a particular cultural practice has more harm than good. It's clear that FGM is a tradition that needs to be a past #history and NOT a daily #reality.

#EndFGM

@equalitynow @myfemhealth @FLCmv @HopeforWomenmv @MvRiseUp @Uthema_MV @wdmaldives https://twitter.com/wdmaldives/status/1414862137344724995

Women & Democracy@wdmaldives

JOINT STATEMENT BY @equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth , @FLCmv , @HopeforWomenmv, @MvRiseUp , @Uthema_MV and @wdmaldives ON FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C)

Concerned parties, both local and international, releases a joint statement reaffirming their commitment to ending Female Genital Mutilation in the Maldives.
@equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth,@FLCmv, @HopeforWomenmv, @MvRiseUp, @Uthema_MV, @wdmaldives

ނޫސްބަޔާން - 13 ޖުލައި 2021
އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ
މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން
(ދިވެހިތަރުޖަމާ)
https://uthema.org/fgm-joint/
Joint Statement by the NGO’s English version
https://uthema.org/fgm-joint-eng/
#NoFGM #stopVAWG
@wdmaldives @equalitynow etc

JOINT STATEMENT BY @equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth , @FLCmv , @HopeforWomenmv, @MvRiseUp , @Uthema_MV and @wdmaldives ON FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C)

އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަކަމެއް ނޫން !!
"ދިވެހިރާއްޖޭގައި “ދީނީ ޢިލްމު” ގެ ނަމުގައި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަ ވާހަކަތޯ ސުވާލު އުފެދޭތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ."
https://uthema.org/fgmc/

#އުތެމަ
#އަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި

އަންހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން
މިފަދަ ކަންކަމަށް ދަރިން ހުށަހެޅުމަކީ ދަރިންނަށް ދެވޭ ބޮޑު އަނިޔާއެއް - ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް
#އުތެމަ
#އަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
https://youtu.be/14toxnl6rGg
#endFGM/FC
@presidencymv @MoHmv @MoIAmv @MNUedu @HPA_MV @MoHEmv

Uthema