Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaMarch 20, 2020 at 4:09pm
އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޤީޤަތް - ރައުލާގެ ވާހަކަ – 3 ބައިން 3

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތަކީ ކުއްޖެއްގެ ޚަރަދުބެލެހެއްޓުމަށް
ފުދޭ އެއްޗެއް ނޫން.
ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބުމަށްވުރެ ލިބުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް.
ރާއްޖޭގައި އެކަނިވެރި މައިންގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު،
ރައުލާގެ ވާހަކައިން އިނގެނީ މި އިނާޔަތަކީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ދެކޮޅުނުޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް އޮންނަ އެއްޗެއްކަން،
އަދި އެކަނިވެރި އަންހެންމީހާ އެހެން ކައިވެންޏެއް ކުރުމުން، ހުއްޓޭ އެއްޗަކަށްވެ،
އެއްކައިވެނީގެ ކުދިންގެ ޚަރަދުބެލުން އާކައިވެނީގެ ފިރިމީހާއާ ހަވާލުކުރާ
ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމެއްކަން.

ދަތިހާލުގައި ކުދިންބަލަމުން އަންނަ އަންހެންމީހާއަށް މަހަކު 1000ރ ލިބުމަކީ ދަރިއެއްގެ
ޚަރަދު ބެލުމަށް ރާއްޖޭގައި މިޒަމާނުގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ !

#Uthema #FamilyLaw #lawreform #Maldives
#myfamilylaw #Musawah
#CFLI #Canada
Uthema
Raula's Story, Part 3 of 3 - Women's Lived Realities, Maldives
In part 3, the final episode of Raula's Story, the single mother shares her experience of multiple divorces and the financial hardships of being a single par...
youtube.com
Uthema
UthemaMarch 19, 2020 at 2:57pm
އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޤީޤަތް - ރައުލާގެ ވާހަކަ – 3 ބައިން 2

ފިރިމީހާއާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށް ވިޔަފާރިއެއް އުފައްދާ ކޮޅަށްޖައްސާ
ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް އުޖޫރައަކާއި ނުލާ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ
ރާއްޖޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން.
އަދި ވަކިހިސާބަކުން ކައިވެނި ރޫޅުމުން ކުންފުންޏާއި ދެމީހުން ކުރިމަސައްކަތުގެ ނަފާ ހިފައިގެން ފިރިމީހާ ދިއުމަކީވެސް ކަންހިނގާގޮތްކަން އިނގެނީ
އެފަދަ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަތަށް އިވުނީމާ.

ރައުލާގެ ވާހަކައިގެ ދެވަނަ ބައިގާ ސާފުވެގެންދަނީ ކުދިންނާއި އާއިލާބަލަމުން،
ގޭގައި އިނދެގެން އުޖޫރައެއް ނުލިބި އޭނާކުރި މަސައްކަތުގެ ފައިދާ
އާޚިރުގައި އޭނާއަށާއި ކުދިންނަށް ނުލިބުނުކަން.

2016 ގައި އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު (2000/4) އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިސްލާހަކީ
ކައިވެނި ރޫޅޭއިރު އަދުލްވެރިގޮތުގައި މުދާބެހުމަށްޓަކައި ގެނެވުނު އިސްލާހެއް.
ނަމަވެސް އެ އިސްލާހަކީ އޭގެ ހަނިކަމުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ޖާގައެހާމެ ހަނި އިސްލާހެއް.
އޭގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ، މަންފާލިބޭނެ އެއްވެސް އާއިލާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެތުން އެކަށީގެންވޭ.

#Uthema #FamilyLaw #lawreform #Maldives
#myfamilylaw #Musawah
#CFLI #Canada
Uthema
Raula's Story, Part 2 of 3 - Women's Lived Realities, Maldives
In part 2 of Raula's story, the single mother of three children (two living with her) trying to survive on ad-hoc informal work and an inadequate single pare...
youtube.com
Uthema
UthemaMarch 18, 2020 at 4:54pm
އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޤީޤަތް : ރައުލާގެ ވާހަކަ – 3 ބައިން 1

ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ވަރި ގިނަ ޤައުމެއް.
މީގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަދި
މުޅިއާއިލާއަށްވެސް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރޭ.

ރާއްޖޭގައި އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް އުފެދިގެން އައީ 2000 ވަނައަހަރު.
އަދި އެޤާނޫނު ތަންފީޒުވަމުން އަންނަގޮތުގެ ތެރެއިންވެސް އެތައް މައްސަލަތަކެއް ނިކުމޭ.
ރައުލާގެ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ އަންހެނުންގެވެސް ހަޔާތުގެ ޙަޤީޤީ ތަޖުރިބާ.

ކައިވެނީގެ ހަމަޖެހުން ނުލިބި އެތަކެއް ވަރިއެއް ތަހައްމަލުކޮށް،
ކުދިންގެ ބައްޕަގެޒިންމާ އުފުއްލުވަން، ދަރިންގެ ޙަރަދު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ދާންޖެހުމާ،
ދަރިން ބަލަހައްޓަމުން އާމުދަނީ ހޯދެން އޮތްގޮތަކަށް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމަކީ
ދިވެހި އަންހެނުންގެ ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަސްލު ވާހަކަ.
ރައުލާ ބުނާގޮތުގައި ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމުގެ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގައި
އަންހެނުން ފިރިހެނުން ފަހަތުން އާދޭސް ކުރަމުން ދުވަންޖެހޭ ގޮތަށް
ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއް !

#Uthema #FamilyLaw #lawreform #Maldives
#myfamilylaw #Musawah #CFLI #Canada
Uthema
Raula's Story, Part 1 of 3 - Women's Lived Realities, Maldives
Similar to other patriarchal societies, personal status laws in Maldives have many serious gaps which leave women and children disadvantaged due to systemic ...
youtube.com
Uthema
UthemaMarch 13, 2020 at 8:22am
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތް ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި
ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އޮތީ އެންމެ %7.4 ގައި.
ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތާއި ޕްލޭންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ
ރަށުލެވެލްގައި ނޯވެޔޭ ބުނެވިދާނެ.

ކ. އަތޮޅު މާފުށްޓަކީ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމްގެ ނަމޫނާ ރަށެއްކަމަށް ސިފަކުރޭ.
ނަމަވެސް މާފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ މި ސިނާއަތުގައި އޮތީ ކުޑަމިންވަރަކަށް ކަން
ރަށުމީހުންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވޭ.
އަދި އަމުދުން އަންހެނުންގެ ހިއްސާ މިދާއިރާގައި ކުޑަކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ.
މާފުށީގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ތިމާވެށްޓަށް
ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބެމުންދާކަން ސާބިތުވަނީ ރަށުގެ ކުނިގޮނޑުގެ ހާލަތު ފެނުމުން.

އަދި މާފުށީގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކީ ނިސްބަތުން ރަށުން ބޭރު މީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
ތަރައްޤީގެ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ނެތި ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު
އެރަށުގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން.
މީގެ ތަކުލީފު އެންމެ ބޮޑަށް އުފުއްލަން ޖެހެނީ ކުނީގެ ކަންކަމުގައި
ގޭބިސީތަކުގައި ޒިންމާނަގާ އަންހެނުންނަށް.
އަދި ކުދިން ބެލުމާއި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް އެންމެ ސަމާލުކަން
ދީގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް.
ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ
މަދުވެގެންދަނީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ފުރުސަތުތައް
އަންހެނުންނަށް ފަހިވެފައި ނެތުމުން. އަދި އެސިނާއަތުގެ އާމުދަނީ
މަސައްކަތްތެރި ދިވެހި އަންހެނުންގެ ޖީބަށް ދާނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެތުމުން.
(ތަފާސް ހިސާބު : ބޯހިމެނުން 2014، ނެޝަލަން ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް)

#IWD2020 #generationequality #genderequality
#Uthema #Maafushi #Maldives #Canada
Uthema
Women at Work - Tourism in Maafushi, Maldives
Capturing the stories of Women at Work in Maldives. The island of Maafushi in Kaafu Atoll is hailed as a "guest-house tourism" success story that enables low...
youtube.com
Uthema
UthemaMarch 10, 2020 at 6:18pm
‪Thank you Musawah for all the support and amplifying our voice. And unwavering advocacy towards equality and justice within Muslim Family! Indeed “equality in society begins with equality in Family” Together we join hands to #FreeOurFamilyLaws
Uthema
UthemaMarch 9, 2020 at 12:19pm
‪Many thanks The Edition for joining us in raising the voice of women in informal sector. ‬

http://edition.mv/business/15370

#IWD2020
#womenslivelihood

Violence is never ok. #COVID19 is not an excuse for violence. Report any abuse or violent behavior. Act to keep your community safe.

@ritsu_nacken @UNFPAMaldives @UNMaldives @UN_Women @HPA_MV

Women face particular vulnerabilities during disease outbreaks. Continually needed care like sexual & reproductive health services and commodities are often overlooked in times of crisis.

#COVID19

@ritsu_nacken @UNFPAasia @UNMaldives @HPA_MV

https://www.unfpa.org/news/pandemic-rages-women-and-girls-face-intensified-risks

UNFPA’s guidance note on ‘Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting Gender Equality’ during the COVID-19 pandemic

@ritsu_nacken @UNFPAasia @UNMaldives @HPA_MV

https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens

As we continue to take precautionary measures to keep ourselves safe from #COVID19, we also understand that Sexual and Reproductive Health needs do not come to a halt in a crisis situation.

These are the family planning services available in Maldives currently. 1/2

During public health crises, resources may be diverted away from water, sanitation, and hygiene services, contributing to reduced access to hygiene and sanitary materials, especially for women and girls.

Women and girls are disproportionately affected during emergencies. Making the COVID-19 response gender inclusive is of the utmost importance.

Health crises like the #COVID19 pandemic affect everyone, but they impact men & women differently, often exacerbating gender inequality.

It is crucial that our response to the #coronavirus outbreak takes the needs of women into account.

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response

So why and how did verse 4:34, rather than other relevant Qur’anic verses and values like mawaddah wa rahmah, become the foundation for the legal construction of marriage?

https://www.opendemocracy.net/en/5050/men-in-charge-rethinking-authority-in-muslim-legal-tradition/

#FreeOurFamilyLaws

But qiwamah doesn't appear at all in the Qur’an; wilayah does but never as endorsing male authority over women.

Re: marriage & marital relations, 2 otr terms appear numerous times in Qur'an: ma‘ruf (common good) & mawaddah wa rahmah (love and compassion); eg verses 30:21; 2:187

Defenders of male authority point to Qur'anic verse 4:34...

(See translation and excellent analysis by @kecia_ali in ‘Muslim Sexual Ethics: Understanding a difficult verse, Qur’an 4:34’)
http://www.brandeis.edu/projects/fse/muslim/mus-essays/mus-ess-diffverse.html

Dr Ziba: Qiwamah & wilayah "as constructed by classical jurists and reflected in current laws and practices, have played and continue to play a central role in institutionalizing, justifying & sustaining gender inequality in Muslim contexts."

#DNAofPatriarchy #FreeOurFamilyLaws

Wilayah denotes the right & duty of male family members to exercise guardianship over female members (eg fathers over daughters when entering marriage contracts) and grants fathers priority over mothers in guardianship over their children.

#EndMaleGuardianship #EqualCitizenship

In our Islam & Gender Equality and Justice (I-nGEJ) courses cc @SistersinIslam, Dr Ziba Mir-Hosseini breaks down these two terms:

Qiwamah denotes a husband’s authority over his wife, his financial responsibility towards her, and his superior status and rights.

Ever heard of qiwamah and wilayah?

This week, we'll share resources from the background papers' coverage of jurisprudential (Qur’an, fiqh, hadith), historical, philosophical, sociological, and legal aspects of qiwamah and wilayah.

#DNAofPatriarchy

The authors trace how male dominance came to be inherent in Muslim legal tradition, show how it is produced and sustained in contemporary times, and show how the tradition can be reformed in order to promote #GenderEquality and justice.

#EndMaleGuardianship

Social distancing for #COVID19?

Have you read 'Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition'?

5 yrs ago, this collection of #IslamicFeminism papers critically engaged with & challenged the assumption of male authority over women within Muslim legal tradition.

ރައުލާގެ ވާހަކަ – 3 ބައިން 3
އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތަކީ ކުއްޖެއްގެ ޚަރަދުބެލެހެއްޓުމަށް ފުދޭ އެއްޗެއް ނޫން.ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބުމަށްވުރެ ލިބުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް.
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1740723632735137/?d=n
https://m.youtube.com/watch?v=f_StS0Qy0rQ&feature=youtu.be
@CanHCSriLanka
#FamLawReform #musawah

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!