Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaJuly 20, 2021 at 4:40am
އަޟްހާ އީދުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން
عيد مبارك

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaJuly 13, 2021 at 1:33pm
ނޫސްބަޔާން - 13 ޖުލައި 2021

އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ
މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން
އިކުއަލިޓީނައު، އައްޑޫ ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް، ފެމް ހެލްތް، ހޯޕް ފޮ ވިމެން، އެމް.ވީ ރައިސްއަޕް، އުތެމަ އަދި ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

(ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

Joint Press Statement - 13 July 2021
on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)
https://uthema.org/fgm-joint-eng/

Equality Now Women & Democracy ADDU Women’s Association - AWA Family Legal Clinic Fem Health Hope for Women Rise Up MV

#NoFGM #genderequality #stopviolenceagainstwomen #stopVAWG
Uthema
UthemaJune 25, 2021 at 8:51am
އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަކަމެއް ނޫން !!

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި “ދީނީ ޢިލްމު” ގެ ނަމުގައި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަ ވާހަކަތޯ ސުވާލު އުފެދޭތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ."

ުތެމަ
ަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaJune 23, 2021 at 2:26pm
އަންހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން

މިފަދަ ކަންކަމަށް ދަރިން ހުށަހެޅުމަކީ ދަރިންނަށް ދެވޭ ބޮޑު އަނިޔާއެއް - ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް

ުތެމަ
ަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
Uthema
FGM/C & "female circumcision" :Female Genital Mutiliation/Cutting (FGM/C) is a serious health concern affecting girls and women in many parts of the Middle E...
Uthema
UthemaJune 13, 2021 at 1:04pm
މިވާހަކަ ދެކެވޭތާ އެތައް ޒަމާނެއް - ނަމަވެސް ... އަދިވެސް

"ރާއްޖޭގައި ފުރާވަރުގެ ސިއްހަތަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދެވޭބާ ؟"

ުތެމަ
ަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
#PeriodVaahaka
#MHDay2021
#ItsTimeForAction
Uthema
UthemaMay 24, 2021 at 12:24pm
"ލިބެންހުރި ދިރާސާތަކުން އެނގެނީ "އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ، ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރަޔަކަށްވާ ގިނަ މީހުން މައްސަލަ ކޯޓާހިސާބަށް ގެންގޮސް ދައުވާ އުފުލަން ބޭނުން ނުވާކަމެވެ" އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި "%70 މައްސަލަ އަކީ އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލައެވެ."

މަސްދަރު :
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިޔަނި ރިޕޯޓު،
އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ އދ. ގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޢާހަދާ (ސީޑޯ) ގެ ކޮމިޓީ،
އުތެމަ، ދިވެހިރާއްޖެ، 30 އެޕްރިލް 2020

(ވިޑިއޯ : ގެވެށި ހިޔާ، ހުޅެވި މީޑިއާ / ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ ގެ އުފެއްދުމެއް، 2010)

https://uthema.org/wp-content/uploads/Uthema-CEDAW-Shadow-Report-30Apr2020-DHI.pdf
Uthema
http://www.facebook.com/hulhevimediaSong for 'Thinakun Ekeh' campaign launched by Maldivian Network on Violence Against Women. Supported by UNFPA.Music: Ahme...

އަޟްހާ އީދުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން
عيد مبارك

#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

There's nothing wrong with recognizing a particular cultural practice has more harm than good. It's clear that FGM is a tradition that needs to be a past #history and NOT a daily #reality.

#EndFGM

@equalitynow @myfemhealth @FLCmv @HopeforWomenmv @MvRiseUp @Uthema_MV @wdmaldives https://twitter.com/wdmaldives/status/1414862137344724995

Women & Democracy@wdmaldives

JOINT STATEMENT BY @equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth , @FLCmv , @HopeforWomenmv, @MvRiseUp , @Uthema_MV and @wdmaldives ON FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C)

Concerned parties, both local and international, releases a joint statement reaffirming their commitment to ending Female Genital Mutilation in the Maldives.
@equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth,@FLCmv, @HopeforWomenmv, @MvRiseUp, @Uthema_MV, @wdmaldives

ނޫސްބަޔާން - 13 ޖުލައި 2021
އަންހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނަށް ގެއްލުންދިނުމާ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގެ
މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން
(ދިވެހިތަރުޖަމާ)
https://uthema.org/fgm-joint/
Joint Statement by the NGO’s English version
https://uthema.org/fgm-joint-eng/
#NoFGM #stopVAWG
@wdmaldives @equalitynow etc

JOINT STATEMENT BY @equalitynow, #AdduWomensAssociation, @myfemhealth , @FLCmv , @HopeforWomenmv, @MvRiseUp , @Uthema_MV and @wdmaldives ON FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C)

އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަކަމެއް ނޫން !!
"ދިވެހިރާއްޖޭގައި “ދީނީ ޢިލްމު” ގެ ނަމުގައި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަ ވާހަކަތޯ ސުވާލު އުފެދޭތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ."
https://uthema.org/fgmc/

#އުތެމަ
#އަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި

އަންހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫން
މިފަދަ ކަންކަމަށް ދަރިން ހުށަހެޅުމަކީ ދަރިންނަށް ދެވޭ ބޮޑު އަނިޔާއެއް - ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް
#އުތެމަ
#އަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
https://youtu.be/14toxnl6rGg
#endFGM/FC
@presidencymv @MoHmv @MoIAmv @MNUedu @HPA_MV @MoHEmv

Episode 11 of Geveshi Gulhun Saasthura will be streamed tomorrow night at 22:00 on the Ministry's Facebook and on Baiskoafu.
@UNFPAMaldives
Digital Partner: @OoredooMaldives Maldives.

#geveshigulhun
#domesticviolence
#geveshianiya 3

މިވާހަކަ ދެކެވޭތާ އެތައް ޒަމާނެއް - ނަމަވެސް ... އަދިވެސް

"ރާއްޖޭގައި ފުރާވަރުގެ ސިއްހަތަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދެވޭބާ ؟"

https://uthema.org/furaavaruge-sihhathu/

#އުތެމަ
#އަންހެންކުދިންގެޙައްޤުގައި
#PeriodVaahaka
#MHDay2021
#ItsTimeForAction

Though sexual violence had traditionally been considered a private matter in the Maldives, recently there has been increasing public awareness of the issue.
Together w/ @Uthema_MV & partners across #SouthAsia we're calling for #JusticeForSurvivors
More⬇️https://www.equalitynow.org/learn_more_sexual_violence_in_maldives

ލިބެންހުރި ދިރާސާތަކުންއެނގެނީ އެކިސަބަބުތަކާއި ހުރެ،ގެވެށިއަނިޔާގެޝިކާރަޔަކަށްވާ ގިނަމީހުންމައްސަލަ ކޯޓާހިސާބަށް ގެންގޮސް ދައުވާ އުފުލަން ބޭނުން ނުވާކަމެވެ.އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި %70 މައްސަލަ އަކީ އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލައެވެ.
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/2147485158725647/?d=n

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެވެށި އަނިޔާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ތިބެވިގެންނުވާނެ!"
https://uthema.org/vetmajliscandidates/

އުތެމަގެ ނޯޓް

https://www.facebook.com/819186004888909/posts/2143623515778478/?d=n
@mvpeoplesmajlis @presidencymv @MDPSecretariat @ElectionsMv
#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިންސީއަނިޔާ :އަނިޔާގެޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރިޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެންހުރަސްތައް
https://youtu.be/PHR8QjAVJ_c
#EndSexualViolence #EndVAWG
#BelieveSurvivors #JusticeForSuvivors #JaagaEhNeiy #FundOurSafety
#Uthema #Maldives @equalitynow

The CFJ brought together a global network of activists, scholars, artists and more who are passionate about making social justice reforms. Read our activities highlights here: http://bit.ly/first-year-cfj-eng

Happy International #DayofFamilies! A year ago, we launched the Campaign for Justice (CFJ) in Muslim Family Laws to #FreeOurFamilyLaws. 2

We hope you still have a wonderful, blessed Eid. May Allah continue to shine a light through our challenging days ahead. 
From our Secretariat in Malaysia: Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir & Batin! 

#EidMubarak

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން ހުރިހާއެއްމެނައް އަރިސްކުރަން
#EidAlFitr #EidMubarak

ރާއްޖޭގައިޖިންސީ އަނިޔާ :ޤާނޫނުގައިވާ ބާގަނޑުތައް
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
އިތުރު މައުލޫމާތު :http://bit.ly/3nHcmgY
For more informatio : http://bit.ly/3aXQmt5
#EndSexualViolence
#EndRape #MaritalRapeIsRape
#EndVAWG
#Believe&SupportSurvivors #JusticeForSuvivors @equalitynow 2

ރާއްޖޭގައިޖިންސީ އަނިޔާ :ޤާނޫނުގައިވާ ބާގަނޑުތައް
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
އިތުރު މައުލޫމާތު :http://bit.ly/3nHcmgY
For more informatio : http://bit.ly/3aXQmt5
#EndSexualViolence
#EndRape #MaritalRapeIsRape
#EndVAWG
#Believe&SupportSurvivors #JusticeForSuvivors @equalitynow 2

ރާއްޖޭގައިޖިންސީ އަނިޔާ :ޤާނޫނުގައިވާ ބާގަނޑުތައް
#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
އިތުރު މައުލޫމާތު :https://bit.ly/3nHcmgY
For more informatio : https://bit.ly/3aXQmt5
#EndSexualViolence
#EndRape #MaritalRapeIsRape
#EndVAWG
#Believe&SupportSurvivors #JusticeForSuvivors @equalitynow 2

"ރާއްޖޭގައި އޮތީ ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ސަގާފަތް!"
@AdhadhuMV @F_SayaAhmed މެއި 2021)
އުތެމަގެ ނޯޓް :
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/2128712297269600/?d=n

#EndSexualViolence #EndRape
#EndVAWG
#EndRapeCulture #EndVictimBlaming #JusticeForSuvivors
#Uthema @equalitynow

1މެއި2021-ބައިނަލް އަޤުވާމީމަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް("މޭ ޑޭ")
"ހައުސްވައިފް :މުސާރަ ނުލިބޭ، ބުރަ ވަޒީފާ!"
(އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ@AdhadhuMV 1 މެއި 2021)
http://adhadhu.com/article/11235?…
މައުޟޫއު އާ ބެހޭ ގޮތުން #އުތެމަ ގެ ނޯޓް :
http://facebook.com/81918600488890…
#unpaidcarework #labourday

@humdha The best place to ask would be the National Bureau of Statistics @statsmaldives n this is the data shared in 2020 for #IWD2020 (image left).
The next best place to check out could be
@Uthema_MV CEDAW Shadow Report 2020 (image right). https://uthema.org/cedaw2020/
#mindthegenderpaygap 2

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިންސީ އަނިޔާ : އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް
ހެކީގެ ބުރަދަން ބޮޑުވުން

https://youtu.be/bu28WHe31B0

#ޖިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#އުތެމަ
#EndSexualViolence #EndSexualViolenceSouthAsia #EndRape #EndVAWG

Uthema