Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaJune 6, 2020 at 2:49pm
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
ނަމަވެސް މި ސިނާއަތް މާފުށިފަދަ ރަށްރަށާހިސާބައް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ފުޅާވެގެންދިޔަ އިރުވެސް
ހަޤީގަތަކީ މި ސިނާއަތުގައި އަންހެނުންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ހަނިކަން
އަންހެނުންނަށް ވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކަހަލަ މަސައްކަތުން އަންހެނުން މަހުރޫމު ކުރުވާ
މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ފޯރާ ކަމެއް
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހުރިހާދާއިރާއެއްގައި ފުރިހަމައަށް ނެތި ޤައުމެއް ކުރިއެއް ނާރާނެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

Maafushi exemplifies that guest house tourism has had negative impacts on women's access to employment opportunities, public resources and spaces, as well as health and wellbeing.
#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Maafushi (1 of 2)
Short clip about the impact on women's lives and livelihoods as a result of the unchecked, poorly regulated and largely unplanned expansion of guest-house to...
youtube.com
Uthema
UthemaJune 4, 2020 at 5:53pm
ގޭތެރޭގައި އަންހެނުން ކުރާމަސައްކަތަކީ "މަސައްކަތް" ނޫންކަމަށް
ސިފަކުރުމަކީ އާންމު ވިސްނުން
ނަމަވެސް ގިނަ އަންހެނުންނަކީ އުޖޫރައެއް ނެތި ގޭތެރޭގައި އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އާމުދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ދަނޑުވެރިންގެ
ތެރެއިން %54 އަކީ އަންހެނުން
އެމީހުންގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ބުރަ ވެގެންދަނީ އާމުދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޭތެރޭގެ އަދި އާއިލާއާއި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ، އުޖޫރައެއް ނުލިބޭ އަޅާލުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ޖެހޭތީ.
މި ބުރަ ލުއިކުރުމަށް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ބައިވެރިވާސަގާފަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދި އާލާވާން ޖެހޭ.
(ތަފާސް ހިސާބު : ރަށްފުށާއި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މިންތީގެ ދިރާސާ،
އެފް.އޭ.އޯ 2019)

In the Maldives, 54% of registered farmers are women.
Short clip on the lived realities of a woman subsistence farmer who has to juggle the responsibilities of unpaid care-work - family and household management, while maintaining a small-holding.
#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kumundhoo (3 of 3)
Short clip on the lived realities of a woman subsistence farmer who has to juggle the responsibilites of unpaid care-work - family and household management, ...
youtube.com
Uthema
UthemaJune 3, 2020 at 12:17pm
ދަނޑުވެރި ކަމަކީ އިރުއިރުކޮޅުން ޗުއްޓީނެގޭނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނޫން
އެހެންކަމުން ނުރަސްމީދާއިރާގައި ހަފްތާއަކު 7 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ސިއްޙީފަރުވާ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން މާލެދާން ޖެހުމަކީ މަސައްކަތައް ބުރޫއަރާ ފައިސާއާއި ވަގުތުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަމެއް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތެރި ސިނާއަތްތައް އުފެދި ހަރުދަނާވާނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން
މިކަންކަމަށް ބަލާ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ވުމުން ނޫނީ ދަނޑުވެރިންނަކަށް މަސައްކަތުގެ ފަހިމާހައުލެއް ނިލިބޭނެ.

In a centralised governance system where essential healthcare services often have to be sought far from home in Male' City involving travel across the seas, a subsistence farmer's options to sustain a livelihood is fraught with barriers.

#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kumundhoo (2 of 3)
Short clip on the lived realities of a woman subsistence farmer who has to juggle the responsibilites of unpaid care-work and income generating activities in...
youtube.com
Uthema
UthemaJune 2, 2020 at 6:02pm
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދަނޑުވެރި ކަމަށް ދަނީ ފޯރަމުން
ނުރަސްމީ ދާއިރާގައި ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑުވެރި އަންހެނުންނަށް މިކަމުގެ ތަކުލީފުވަނީ އުފުއްލަން ޖެހިފައި
ބިންގަނޑު ހިކިގެންވިޔަސް އަދި ފެންބޮޑުވެގެންވިޔަސް ގެއްލޭ ކޮންމެ ގަހަކީ އަނބުރާނުލިބޭނެ ޚަރަދެއް
ދަނޑުވެރިކަމަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ސިނާއަތެއް
ނަމަވެސް މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ފަހިގޮތްތަކެއް ނެތް
މިކަންކަން މުޅިން ބަދަލުވާންޖެހޭ.

A short clip on the impact of climate change and weather patterns on the lives and livelihoods of Maldivian women subsistence farmers, struggling to sustain livelihoods in increasingly challenging situations. There is no enabling policy environment for women subsistence farmers in the Maldives.

#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kumundhoo (1 of 3)
Short clip about the impact of climate change and changing weather on the lives and livelihoods of Maldivian women subsistence farmers, struggling to sustain...
youtube.com
Uthema
UthemaJune 1, 2020 at 12:09pm
ނުރަސްމީދާއިރާގައި ދިވެހި އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް
ހެދިކާހެދުންފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ނަމަވެސް މިފަދަ މަސައްކަތް 27 އަހަރު ވަންދެން ކުރާއިރުވެސް ވިޔަފާރިފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްތެރި އަންހެނުންނަށް
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި ކުރިއެރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ހަނިވެފައި ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ވީތީ އެތައް ތަފާތުކުރުންތަކެއް ދިމާވޭ
މިކަންކަން ބަދަލުވާންޖެހޭ !

Despite the efforts of four sisters over three decades to build a small business selling short-eats, they continue to struggle to sustain and develop their business. The absence of an enabling and supportive policy environment for small businesses remains a major barrier for women to transition from the informal sector in the Maldives.

#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kulhudhuffushi (3 of 3)
Despite the efforts of four sisters over three decades to build a small business selling short-eats, they continue to struggle to sustain and develop their b...
youtube.com
Uthema
UthemaMay 31, 2020 at 12:30pm
މި ތަފާސްހިސާބުން ދައްކަނީ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ނުރަސްމީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ އާމުދަނީ ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ވެށި
ރަސްމީދާއިރާގައި ލިބެން ހުންނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އެހާމެ މަދު
އެހެންކަމުން އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތުން ރަށަށްލިބޭ އާމުދަނީއަށް ބެލުމެއްނެތި، ޤުދުރަތީ ވެށި ހަލާކު ކުރުމުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަށް ވެގެންދަނީ ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވުން
ސިޔާސަތު ހެދުމުގައި މިކަންކަން ނުބެލުމުން ރަށުގައި ފަޤީރުކަން ދާނީ އިތުރުވަމުން
އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުން ދާނީ ހީނަރުވަމުން
ރަށްރަށުގެ ޤުދުރަތީ ވެށި ހަލާކުކޮށް ފަނާކުރުމަކީ ރަށުގެ ދިރުން ހަލާކުކުރުން
ރަށްރަށައް މިފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންދިނުން ނިމުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭ.

The statistics indicate decision-making failures to assess the impact of destructive infrastructure projects directly affecting the lives and livelihoods of communities, especially women.

#Uthema #CFLI #Canada
#women #livelihoods #informalsector #Maldives

https://www.youtube.com/watch?v=aB5r7Sxi97o&list=PLZQL_QMqfnbBXLU-R7CBSCPWre94Z_y38&index=7
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kulhudhuffushi (2 of 3)
A short clip on the impact on the environment and women's livelihoods as a result of loss and damage to mangroves and wetlands in H.Dh. Atoll Kulhudhuffushi ...
youtube.com

In the Maldives, 54% of registered farmers are women. This clip highlights on the lived realities of a woman subsistence farmer who has to juggle the responsibilities of unpaid care-work family and household management, while maintaining a small-holding.
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1817324465075053/?d=n

Stand up for inclusion.
Stand up for diversity.
Stand up for justice.
Stand up for peace.
Stand up for unity.
Stand up for love.

Stand up for human rights.

Stand up for equality.

#GenerationEquality

In a centralised governance system where essential healthcare services often have to-be sought far from home in Male' City involving travel across the seas,subsistence farmer's options to sustain a livelihood is fraught with barriers as shown in this clip
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1816245175182982/?d=n

There needs enabling policy environment women subsistence farmers in Maldives recognizing their realities and struggles to sustain livelihoods in increasingly challenging situations due to climate change issues as shown in this clip. https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1815198561954310/?d=n

Lack of enabling & supportive policy environment for small businesses remains a major barrier for women to transition from the informal sector in the Maldives,as shown in this story of 4 sisters who have been doing short-eat business for 3 decades. #CFLI
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1814287965378703/?d=n

"The Arab region has the highest rate of violence against women (VAW) worldwide, with violence committed by husbands being the most common regionally."

Now we know.
#FreeOurFamilyLaws
@musawah
https://www.jadaliyya.com/Details/41211/COVID-19-and-the-Necessity-of-Muslim-Family-Law-Reform-in-the-Arab-World

Stop killing Black people.
Stop attacking peaceful protesters.
Stop enabling racism and white supremacy.
Stop arresting journalists.
Stop allowing police violence.
Just stop.

#BlackLivesMatter #RightsNow

@AhmedAznil @ShaadhiI @SurfShad @mariez001 @MoEnvmv @xoooms @alohasaazu @SavetheBeachVM @mohamedseeneen @MSAsurfing @TransparencyMV @MBBAmv @MoTmv Responsibility lies with multiples ministries.
This story captured by @Uthema_MV demonstrates the multiple flaws in the unsustainable development system.

Time to fix the damage.
#TimeForNature
#SaveMaldives 🌊

https://www.youtube.com/watch?v=fu4AsMAX9z4&list=PLZQL_QMqfnbBXLU-R7CBSCPWre94Z_y38&index=19&t=11s

“The statistics shown in this clip indicate decision-making failures to assess the impact of destructive infrastructure projects directly affecting the lives and livelihoods of communities, especially women”. #kulhudhufushi #informalwork #CFLI
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1813324562141710/?d=n

“We must raise our voices against all expressions of racism and instances of racist behaviour.” – @antonioguterres

We must all #StandUp4HumanRights and help build a world free of discrimination, injustice & violence.

Parents are a lot of things:
💙 Caregivers
👥 Counsellors
🍳 Cooks
🧹 Cleaners
📚 Teachers
🩺 Nurses
👐 Friends

In these challenging times, many moms, dads & caregivers have taken on much more than just parenting.

#ParentsDay | #COVID19

It Global #ParentsDay!

Today, we celebrate the #FamiliesOfToday who raise their kids with love and acceptance, and give them equal opportunities regardless of their gender.

“Despite being a significant percentage of the national workforce, women in the informal sector (40%) faces major challenges to obtain access to public resources, finance and an enabling policy environment to sustain livelihoods”
https://www.youtube.com/watch?v=AUJirqr0lr8
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1812490892225077/?d=

It's #Saturday recommendations time, here's a new list of our fav #books, #movies, #TVshows, #music & #podcasts, that act as a megaphone for #womenrights

https://www.equalitynow.org/arts_newsletter_may2020

#LasChicasDelCable @musawah @OnTheRecordDoc @BernardineEvari @judithbutIer @MrsAm_FXonHulu

The Economic Impacts on Women Under #COVID19
The study sample consisted of 121 women, and according to the work situation, they were divided into 51% working-49% homemakers.
#Stories_of_Women_in_the_Days_of_Pandemic
#A_Study_on_the_Effects_of_Covid19_on_the_Marginalized_Women

The impact of Covid19 pandemic on working women within the study sample (general statistics).

- 58% of working women lost their jobs, while 42% of them stayed in their jobs.

#Stories_of_Women_in_the_Days_of_Pandemic
#A_Study_on_the_Effects_of_Covid19_on_the_Marginalized_Women

މި އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ފޯމު ފުރާ ސޮއިކޮށްލެވޭނެ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުމެއް ނެތް ނަމަ އެވާހަކަ އީމެއިލްގާ ބަޔާންކުރޭ

https://jobcenter.mv/storage/uploads/custom-employed_form.pdf

ލިޔެކިޔުން ހަމަ ނުވިއަސް ފޯމު ހުށައެޅޭނެ

ގައިޑް (2/2). އިތުރު އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ، ނަވާނަވައިގެ ހޮޓްލައިން 9477309 އަށް ގުޅުއްވާ

ފޯމް ގެ ލިންކް: https://jobcenter.mv/storage/uploads/custom-employed_form.pdf

ްޤަރާރުގެ ލިންކް: https://jobcenter.mv/storage/uploads/custom-declaration.pdf

ފޯމް ފުރާ މޮބައިލް އެޕް:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas
https://apps.apple.com/us/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951

އިންކަމް ސަޕޯރޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއި ގަރާރު ފުރާނެގޮތާއި އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގުޅޭ އަހަރަމެންގެ މިގައިޑު އެހީ އަކަށް ވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.
އިތުރު އެހީއެއްބޭނުން ނަމަ ހެނދުނު 10 އަކާ ރޭގަނޑު 8 ކާ ދޭތެރޭ އަހަރަމެންނަށް ގުޅާލާ! (1/2)

ފެންނަންހުރި މަދު ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،އަންހެނުންގެ މިސްކިތްތައް ސަރުކާރުން 2009 ގައި ބަންދުކުރަން ނިންމުމާހަމައަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުންގެ މިސްކިތްތައް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ.
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1809772319163601/?d=n ⁦@MoACHmv⁩ https://www.youtube.com/watch?v=HzdKQh9TTbQ&feature=share

ކޮވިޑް ވަބާއިން އަރައިގަތުމަށް ހަދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެސިޔާސަތުތަކުގައި އަންހެންދަނޑުވެރިން ބައިވެރިކުރުވައި، އެސިނާއަތުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުގެ މުހިއްމުކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަކީ އެސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1809714362502730/?vh=e&d=n
@MoFMRAmv @agro_nat #CFLI

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!