Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaOctober 11, 2021 at 4:14pm
11 އޮކްޓޫބަރ 2021

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް
#DayOfTheGirlChild
Uthema
UthemaSeptember 29, 2021 at 5:46am
Learning opportunity with ⁦‪Musawah‬⁩ “conversations on spirituality, marriage and family relations in Islam” on 4th October 2021
‏2.00pm Maldives / 5.00pm Malaysia

‏ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
‏ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
‏⁧‫ުތެމަ‬⁩
‏⁧‫ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި‬⁩
Uthema
UthemaSeptember 9, 2021 at 10:41am
މާޔަން އަށް މަރުހަބާ !
އަދި "ދައުރު" ނޫހުން މާޔަން ގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތާ އޭގެ ކާމިޔާބީގެ ތަޖުރިބާ އާންމުންނާ ހިސާބަށް މާޔަން ގެ ދުލުން ގެނެސްދިނުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތައް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔަން
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހި އަންހެނުން ބޮޑެތި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލަމުން، އެ ޙައްޤުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންދާއިރު، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އެ އަޑުތައް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި އިވިގެން ދިއުމަކީ އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދެކެން
މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އުންމީދަކީ މިފަދަ އަޑުތައް ގަދަވެ ދިއުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް އަދަށްވުރެ މާދަމާ ފުރިހަމަވެ ފުޅާވެގެން ދިއުން
މާޔަން ފަދަ ލީޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދިވެހި އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ދާއިރާއަށް ހަރުދަނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް މި ޖަމްއިއްޔާއިން ދެކެން

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ިންތީގެހަމަހަމަކަން

https://www.youtube.com/watch?v=gl9Q22-pTPo&ab_channel=mondhuasif
Uthema
Aharen, a show that tells the story of life's defining moments! On our first episode, we talk to Maayan Mohamed about challenging the status quo in the footb...
Uthema
UthemaSeptember 7, 2021 at 3:22pm
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 6 ގައުމެއްގައި އަންހެނުންނަށާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާރިޕޯޓު –
"ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީއަނިޔާ : އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް"
ގެ ހޯދުންތައް އާއިލާއާއިބެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އިސްފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން މިއަދު (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2021) ގައި ބައްދަލު ކުރެވުނު

ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާބެހޭ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އަދި ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމީ މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ނުހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.
އާއިލާއާއިބެހޭ ކޯޓުން ދެއްވި މި ފުރުސަތަށާ ވަގުތަށް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ޝުކުރުދަންނަވަން އަދި ދެފަރާތައްވެސް މުހިންމު އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މުސްތަގްބަލުގައިވެސް މިފަދަ ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާއިން އުންމީދުކުރާ ކަމެއް

https://uthema.org/wp-content/uploads/Maldives-FactSheet-Dhivehi.pdf
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

On 07 September 2021, representatives from Equality Now and Uthema presented relevant findings on the Maldives from the 6-country regional study entitled “Sexual Violence in South Asia : Legal and Other Barriers to Justice for Survivors”, produced by Equality Now, to the Judges and some Senior Officials at the Family Court of the Maldives.

We are pleased to note that a very meaningful and constructive discussion was had, based on the findings and recommendations of the report. We thank the Family Court for this opportunity and for the Judges and Court Officers’ time, and look forward to future engagements for such productive discussions on issues of common concern.

#Uthema
#EndSexualViolence

Equality Now
Uthema
UthemaSeptember 7, 2021 at 2:44pm
ރާއްޖޭގައި އާއިލާއާބެހޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި އާންމުންނަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހެއު މަޤްސަދުގައި އުފެއްދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 7 އަހަރުވީ މުނާސަބަތު 2021 ގެ އޮގަސްޓު މަހުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އެފް.އެލް.ސީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާ ދަރުމަވެރިންނަށް ޝުކުރާ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަން
އަނެކާގެޙައްޤުގައި ތިމާވެސްތެދުވަމާ!

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Family Legal Clinic #happyanniversary
#StopVAWG #genderequality #vaane
Uthema
UthemaAugust 23, 2021 at 12:49pm
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 6 ގައުމެއްގައި އަންހެނުންނަށާ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާރިޕޯޓު - "ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޖިންސީއަނިޔާ : އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދުމަށްހުރި ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހުރަސްތައް" - ގެ ހޯދުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށް، އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި އިކުއަލިޓީނައު ގެ ފަރާތުން މިއަދު (23 އޮގަސްޓް 2021) ގައި ބައްދަލު ކުރެވުނު.

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު (2014/17) އަށް ހަރުދަނާ އިސްލާހު ތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ޤާނޫނުގައި ހުރި ގިނަ އުނިކަންތަކަކަށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓުގެ ހޯދުންތަކަކީ މުހިންމު އަދި މިވަގުތު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއްކަން މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކުރެއްވި.
(ފޮޓޯ : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާއެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް)

ރިޕޯޓާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބެއްލެވުމަށް :
https://uthema.org/sexualviolence-dhi/
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
People's Majlis Equality Now

On 23 August 2021, representatives from Equality Now and Uthema presented relevant findings on the Maldives from the 6-country regional study entitled Sexual Violence in South Asia : Legal and Other Barriers to Justice for Survivors, produced by Equality Now, to members of the Human Rights & Gender Committee at the Peoples’ Majlis.

The Committee noted that the findings of the report are important for the work of the Committee, which is currently reviewing the proposed amendments to the Sexual Offences Act (17/2014), and intends to address multiple gaps in the current law to initiate meaningful changes.

For further information about the report :
https://uthema.org/sexualviolence/

#Uthema
#EndSexualViolence

#Maldives #CEDAW80 #CEDAWMaldives
Day 2 - tune in !

Good to hear Head of Delegation @aishamdidi @MoGFSSmv highlight the interest of @governmentmv to increase #women's participation in non-traditional roles to #unstereotype list shared @MoHEmv ystrday!
https://media.un.org/en/asset/k15/k1556ga6zw

Minister Aishath Mohamed Didi gives her statement on behalf of the Maldivian Government Delegation at 80th session of CEDAW Committee at Palais des Nations https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cvlw3ajz

#CEDAW80
#CedawMaldives

State wud rather destroy natural safeguards of these islands rather than give natural islands to communities! 🛑 destruction! Save natural islands
#Cedaw
#Cedaw80 #CedawMaldives
@AkizukiHiroko @reddockr @CDettmeijer @bandanarana2014 @IWRAW_AP @UNGeneva @UNHumanRights @COP26 https://twitter.com/mtccplc/status/1451037358053150722

MTCC Plc@MTCCPlc

We have completed K. Guraidhoo Land Reclamation and Shore Protection project on 27th September 2021. The value of the project is MVR 85.04 million.
#MTCCProjects #RayyithungeKunfuni 4

Dispossession of land & natural resources-d biggest threat to empowerment of women& communities #Maldives
#Cedaw #Cedaw80 #CedawMaldives
@AkizukiHiroko @reddockr @ElianeLuthi @CDettmeijer @bandanarana2014 @IWRAW_AP @UNGeneva @UNHumanRights @COP26
https://edition.mv/vaavu_atoll_1404/15311

Hasina Safi served as Afghanistan's Acting Minister for Women from May 2020 until August 2021.

She had to flee Afghanistan after the Taliban takeover of Kabul and spoke to UN Women about the current situation for Afghan women. #WomenPeacePower #UNSCR1325 http://unwo.men/rXnI50GuNT5

Good discussion with CSOs about women, democracy, environment & more with @Uthema_MV @TransparencyMV @ZeroWasteMv @wdmaldives

Important that Maldives has a strong CSO base that informs, enables & holds to account. 2

#CEDAW80 #CEDAWMaldives second session at 13.00hrs today.

Reminder : "Rape laws across South Asia insufficient, inconsistent, and poorly enforced, leaving women and girls at heightened risk of sexual violence"
Including in #Maldives.
See our #factsheet 👇🏾
https://uthema.org/sexualviolence/

#CEDAWMaldives govt response on vocational edu opportunities for women sounds awfully gendered: makeup, fashion + design, baking + pastries... this speaks to sex-role stereotyping, and the need for women to have equal access to employment, from judiciary to political leadership!

Re: Cmte question on #GBV, govt response was "Victims don't want to be declared as a victim to start the investigation" — but govt cannot simply stop at "generating awareness" of police help to combat social stigma & structural barriers to justice for survivors #CEDAW80

That's it for Part 1 of Constructive Dialogue between #Maldives state party and #CEDAW80. Tune in tomorrow 10AM Geneva for Part 2, Article 11 onward.

Catch up on @Uthema_MV's tweets in the meantime 💪

Govt says review process underway of the #domesticviolence Act to consider perpetrator accountability and rehabilitation in new centre, as well as criminalisation of offences.

Are women's groups being consulted in this process, esp w/ escalation during #COVID19? #CEDAWMaldives

#CEDAWMaldives Cmte also raised issue of rape, sexual violence, domestic violence laws that contribute to denying protection to survivors and asked about measures for effective implementation. #CEDAW80

#CEDAW80 Cmte asks about how govt plans to harmonise laws based on Shari'ah with provisions on #genderequality and #humanrights that lead to disparities in lived realities of Maldivian women. #FreeOurFamilyLaws

Uthema