Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
Uthema shared Fenaka Corporation Limited's post.February 21, 2019 at 11:55am
‏100 ދުވަހުގެ ވައުދު “ދަރިމައިކަމުގެ 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ މުސާރަޔާއެކު އަދި 1 މަސްދުވަހުގެ ބަފައިކަމުގެ ޗުއްޓީ (ބޭނުންނުކުރާނަމަ ގެއްލޭއުސޫލުން) ހަމަޖައްސައިދިނުން”.
‏މިވައުދު 100 ދުވަހުތެރޭގައި ފުއްދުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތައް މަރުހަބާ ދަންނަވަން
‏⁦‪The President's Office Fenaka Corporation Limited
Uthema
UthemaFebruary 20, 2019 at 10:32am
ފެބްރުވަރީ 20
އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހެއް ޙާއްސަ ކުރީ އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު.
އ.ދ ގެ މަޤްސަދަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުން ކަމަށްވާއިރު ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަކީ އެމަޤްސަދުގެ މައިގަނޑު އަސާސްއެއް.
ދުނިޔޭގެ ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތަށް ވަކާލާތުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހަކީ އެންމެހާ ޤައުމުތަކުން ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށާ، ޤަދަރުވެރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް އާމުދަނީހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ޢިޖުތިމާއީ ދުޅަހެއުކަން ހޯދުމަށާ އެންމެހާ މީހުނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއް.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން – ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތުގެ މަގު
#Uthema
Uthema
Uthema shared MV+'s post.February 18, 2019 at 10:42am
އުތެމަ ބޯޑް މެމްބަރ އާއިޝަތު ރާނިޔާ އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަތިފުށް ބެލުމުގެ މުހިއްމުކަން އަދި މިކަމުގަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިއްމާގެ މައްޗައް އަލިއަޅުވާފަ އެމްވީ ޕްލަސް އަށްދީފައިވާ ބަސްދީގަތުން
Uthema
MV+
Raniya Sobir explains why political parties should take responsibility for vetting their candidates before they are allowed to contest for Parliament seats.
Uthema
One Billion Rising Maldives- Official Video
Unoosha - Kanbalun (Official video for the Maldivian version of the One Billion Rising anthem 'Break the Chain')
youtube.com
Uthema
UthemaFebruary 14, 2019 at 11:20am
ފެބްރުވަރީ 14 އަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވީ. ޑޭ

މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި، އެކިއެކި ފަރުދުން އަޑުއުފުލާ ވަކާލާތުކުރުމަށް އެކި ހަރަކާތްތަށް ބާއްވާނެ.
ވީ. ޑޭ ގެ ފެށުމަކީ 14 ފެބްރުވަރީ 2012 ގައި، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވުނު ކެމްޕޭނެއް.
ކޮންމެ 3 އަންހެނަކުން 1 އަނިޔާތަޖުރިބާ ކުރާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާ.
މީގެމާނައަކީ، ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 7 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު، އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އަދަދު އެއްބިލިއަނަށް އަރާކަން.

އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް -
ތެދުވާށެވެ. ދެކޮޅުހަދާށެވެ. ގުޅުންބަދަހިކުރާށެވެ.

#Rise
#Resist
#Unite
#Uthema
Uthema
UthemaFebruary 13, 2019 at 10:14am
ޝުކުރިއްޔާ ގާނިމް.
އުތެމަ ގެ ލިޔުން "ގެވެށިއަނިޔާއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުނަށް ތިބެވިގެން ނުވާނެ " މި މުހިއްމު މައުލޫއަށް އަލިއަޅުވާލަދިނީތީ އަދި އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަތިފުށް ބެލުމުގެ މުހިއްމުކަން . Ghaanim 2019
https://www.youtube.com/watch? v=LVN1nLZfEu8&t=94s
Uthema
Importance of a vetting process
In this video, we discuss the importance of a vetting process, lack of woman participation in politics and reiterate on the role of parliament members. #Ujaa...
youtube.com
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!