Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaDecember 9, 2019 at 2:45pm
10 ޑިސެމްބަރ 2019
ބައިނަލް އަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

https://uthema.org/insaaneehaggu2019/

#standupforhumanrights
#HumanRightsDay
Uthema
UthemaDecember 9, 2019 at 2:57am
ފޮށި ފުރައްސާރަކުރުންފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތައް އާދައިގެ ކަމަކަށް ނަހަދާށެވެ ‫.ފޮށިފުރައްސާރަކުރުމަކަށްހުއްޖަތެއްނޯންނާނެ‬.
#Nufoshey
#EndrapeCulture
#GenerationEquality
Uthema
Uthema shared a video.December 2, 2019 at 10:07am
Uthema
UN Women
Stop. Blaming. Women.
Uthema
Uthema shared a post.December 1, 2019 at 9:40am
Uthema
Uthema shared a post.December 1, 2019 at 9:39am
Uthema
UthemaNovember 30, 2019 at 9:15am
ފާތުމާމަނިކެގެ ވާހަކަ

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތު އެކިގޮތްގޮތަށް ދަނީ ބަދަލުވަމުން.
ޒަމާނަށް އަންނަބަދަލުތަކާއި، އެކިތަފާތު ވިސްނުންތަކާއި އެކިޤައުމުތަކުގެ އާދަކާދައިގެ ވައްޓަފާޅީގެ ނުފޫޒުމިކަމުގައި ޝާމިލުވޭ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި މީގެކުރިން ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅެފައިނުވާ ، ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ދަރަޖަ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ދަށްކަމަށް ދެކޭ މިންތީގެ ނަހަމަކަމުގެ ވިސްނުން އާލާވަމުންދޭ.
މިފަދަފިކުރިއްޔާތުގެ ސަބަބުން އާއިލާގެތެރޭގައި އެކެއްއަނެކެއް ދެކޭގޮތާއި، މައިންނާދޭތެރޭ ދަރިންކުރާ އިހުތިރާމު ކުޑަވުމާއި އަނބިންނާއި ދޭތެރޭ ފިރިންކުރަމުންދިޔަ އިހުތިރާމުވެސް ނެތިދާކަން މިފަދަ ހަޤީޤީތަޖުރިބާތަކުން ފެންނަމުންދާކަމީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން.
ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ މުހިންމު އަސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކެއް އަނެކާއާއި ދޭތެރޭގައި
ލޯތްބާއި ، އިހުތިރާމާއި ، އޯގާތެރިކަން ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އިތުބާރުކުރެވުމާއި އަނެކާގެ ހާޒިރުގައިރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވުން ހިމެނޭ.
އެހެންކަމުން އެކެއްގެ އެދުމުގެ ސަބަބުން އަނެކާގެ ހައްޓަށާއި ނަފްސަށް ނުރައްކާވުމަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުން ބަރީއަވުން އަދި ސިއްޙީގޮތުންނާއި އެހެނިހެންގޮތްގޮތުންވެސް މީހާ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުން.
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނާއަށް މަގުދައްކަވާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި އެކުވެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ކުލުނުވެރިކަމާއި އަދި އިންސާފުވެރިކަމުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް. މިއެންމެހާ ސިފަތަކަކީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ސިފަތަކެއް.
އެހެންކަމުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ދިވެހިމުޖުތަމައުގައި މިފަދައަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަށަގަންނަމުންދަނީ ކީއްވެބާއޭ.

އުފާވެރި ބަދަހިގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭނީ އެކުވެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި އިހުތިރާމާއި އެކު ރުހުން ދެފަރާތަށްވެސް ލިބިގެން.

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ 5 އަންހެނަކުން 1 އަކީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ތަޖުރިބާކުރާ މީހެއް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާ

#EndRape
#EndMaritalRape
#GenerationEquality
#16DaysofActivism
#Uthema
https://www.youtube.com/watch?v=wd1OZJH3nsI
Uthema
Fathima-Manike's Story
Uthema - VAW Lived Realities Story Collection 2017 16 Days of Activism to stop violence against women 2017 Collaborating Partner : UN Women, Maldives
youtube.com

10 ޑިސެމްބަރ 2019
ބައިނަލް އަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

https://uthema.org/insaaneehaggu2019/

#standupforhumanrights
#HumanRightsDay2019

Understand rape culture
Be an active bystander
Redefine masculinity
Stop victim-blaming
Talk about consent
Don’t laugh at rape
Listen to survivors
Know the causes
Know the history
Be intersectional
Invest in women
Don't tolerate
End impunity
Get involved
Speak up
Educate

#16days

ފޮށި ފުރައްސާރަކުރުންފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތައް އާދައިގެ ކަމަކަށް ނަހަދާށެވެ. ފޮށިފުރައްސާރަކުރުމަކަށްހުއްޖަތެއްނޯންނާނެ
#Nufoshey
#EndrapeCulture
#GenerationEquality

❌That’s normal
❌It happens to everyone
❌It’s because you’re pretty
❌What were you wearing?

These are not an excuse for sexual harassment.

There is NO excuse for sexual harassment.

#orangetheworld #GenerationEquality #EndRape #16Days

- Enforce laws to address violence against woman & girls
- Ensure women's access to justice
- Support survivors
- Challenge social norms that justify violence in the family

http://progress.unwomen.org #WomensProgress2019 #16days

Laws must protect women, and yet impunity prevails around the world.

Join us to reverse the laws and demand justice for survivors.

#orangetheworld #GenerationEquality

Media has a fundamental role to play to stop rape culture.

During the #16Days of activism to stop gender-based violence, let’s change the narrative that places blame on victims. http://bit.ly/2YloCqX via @UN_Women

@shilosuleman #Artivism4Change Shout-out: @shilosuleman also founded the Fearless Collective (@FearlessCoArt) - a movement that centers on community story telling in public spaces around important social justice issues https://fearlesscollective.org/ #16Days

https://twitter.com/amnesty/status/1195722311372029954

Amnesty International@amnesty

What happens when brave & fearless women—migrant workers, refugees & activists—come together with @amnesty & Fearless Collective to imagine new futures? Take a look 👀

#Artivism4Change Shoutout: This #16Days we're sharing some of our favourite artists raising crucial women's rights issues through their art. Do you have artists you follow & love? Link them up!
@beyondhijabsg
@SistersinIslam
@sister_hood_mag
@ARROW_Women
@IWRAW_AP
@Sihanet

Malaysia: History to be made with 3 women judges promoted to Federal Court https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/12/05/history-to-be-made-as-3-women-judges-promoted-to-federal-court/?fbclid=IwAR0O0pzsOJKspBkH-lnNBLkYh7XRnL2v9IGhs_yhpRoD32MOWr32ZslVg7I

If any of you guys want to change your profile pictures or cover photos to something orange to spread awareness during #16DaysOfActivism, feel free to use these. If you want to make your own prints send me a DM.

#OrangeTheWorld  #16DaysOfActivism2019 #16days  #EndViolence 4

“I am you, I am a thousand rebels.
I sing for us all, to make traditions fall,
Can you hear my screams?
For you and I to breathe new life”

Such a powerful song & video by @AbaadMENA, for sexual assault survivors + #Lebanon women protesters.
#NotYourHonor #16Days #Artivism4Change

Misogyny and sexism continue to spur online abuse, and when women are targeted online, it's likely to be linked to offline violence.

It's on all of us to create safe spaces online & IRL. #orangetheworld #16days

@WHOSEARO Violence against 👩🏻👩🏿🧕 is a major public health and human rights issue, with intimate partner violence and sexual violence among the most pervasive forms.
http://bit.ly/35BrthA
#16days

Media has a fundamental role to play to stop rape culture.

📰 Let’s flip the narrative that places blame on victims and use the power of language in service of survivors, not perpetrators.

#orangetheworld #16days

Safe spaces are places where women and girls can safely receive info and access services that promote
healing and empowerment.

See the 16 minimum standards of care that must be met to assist survivors of gender-based violence in emergencies: http://unf.pa/ms

#16Days

With the @IPCC_CH predicting an increase in natural disasters and subsequent devastation in communities around the world, #gender-based #ViolenceAgainstWomen risks becoming an even bigger problem if not properly tackled➡️http://bit.ly/2QOkZb3 #TimetoAct #COP25 #orangetheworld

As #COP25 begins tomorrow, read how Asian climate emergency declarations would be rendered empty and void of meaning if countries get a free pass from fulfilling their commitments.

#ClimateBreakdown #ClimateEmergency #CorporateCapture #ClimateJustice

https://www.openglobalrights.org/the-asian-climate-emergency/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!