Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
Uthema shared a post.July 9, 2019 at 3:02pm
The Maldives Association for Persons with Disabilities MAPD are hoping to establish an accessible transport system using electric vehicles integrated with renewable energy sources in the greater Male' area.
Uthema
GEF Small Grants Programme Maldives
The Maldives Association for Persons with Disabilities MAPD are hoping to establish an accessible transport system using electric vehicles integrated with renewable energy sources in the greater Male' area.
Uthema
UthemaJune 26, 2019 at 2:20pm
We thank and appreciate the support from European Union in Sri Lanka and the Maldives to carryout this initiative which will be a continuous long term advocacy effort towards increasing women in public life in the Maldives.
Uthema
UthemaJune 25, 2019 at 7:55pm
Position paper: Women’s participation in public life in the Maldives.
https://uthema.org/paper-may-2019-eng/

ދެކޭގޮތުގެ ކަރުދާސް: ރާއްޖޭގައި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންގެ
ބައިވެރިވުން
https://uthema.org/paper-may-2019-dhi/
European Union in Sri Lanka and the Maldives Women Deliver

#BridgeTheGap
#DeliverForGood
Uthema
UthemaJune 6, 2019 at 6:44pm
Uthema is pleased to announce the participation of our Co-founder Mariyam Mohamed at the #WomenDeliver global conference in Vancouver, Canada from 2-6 June 2019.
Together, we work to achieve #genderequality and #genderjustice towards a world where #women are an equal partner and participant in all aspects of life.

Women Deliver
#DELIVERFORGOOD
#WD2019
#Uthema
Uthema
UthemaJune 4, 2019 at 1:30am
عيد مبارك
Uthema
UthemaMay 17, 2019 at 11:39am
މެއި 15 އަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އާއިލާގެ ދުވަސް ކަމުން އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުސާވާގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގެ ތެރެއިން :

" އަންހެނުންގެ މިންތީގެދައުރާ ޒިންމާއަކީ އެހީތެރިވުމާ އަޅާލުންފޯރުކުރުން ކަމަށްބުނާ، ޒަމާނަށްނުފެތޭ ހަރުކަށި ޙިޔާލުތަކަކީ އަދުގެ ތަފާތުތައްބޮޑު އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާގައޮތް ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެވިސްނުންތަކަކީ އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުތަކަށް ލުމަށް ޖާގައޮތް އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއެއް ކަމަށްވާ ކައިވެންޏާ އާއިލާ އަކީ އިސްލާހުކުރުމަށް އެންމެ ދަތިއުނދަގޫ ދާއިރާއެވެ. ސަބަބަކީ މިދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމާދެކޮޅަށް ދީނާ، އާދަކާދައާ އަދި ސަގާފަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މުޖުތަމައުތަކުގެތެރޭގައި މިކަމުގައި އެންމެގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިއެކު އަހަރެމެން ކުރިމަސައްކަތުން އެނގިފައިވަނީ މިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރާ އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ހެދުން ލާޒިމުވާކަމެވެ، އަދި ޓޫނިޝިއާ އާއި މޮރޮކޯގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުން މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަންވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ. ހުރިހާރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށްޓަކައި އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް މިކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ."
ޒައިނާ އަންވަރު، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، މުސާވާ

#Uthema
http://www.musawah.org/international-day-of-families-2019/

They're easy to use. Cheap. Effective. And #ecofriendly.

#menstrualcups are avoided based on nothing but myths and taboos... give this research a read. It's probably the first of its kind, and we need more!

#menstruationmatters #periodpoverty

https://t.co/Sy8b2H0iW5

Oscar Wilde once said
“Everything in the world is about sex
except sex.
Sex is about power.”
Whether a woman or teenage girl has the power to decide about sexual relations has a profound impact on her life!
Read my @UNFPA essay for
#WOD2019
https://t.co/lhzegHE4aH

A very special thanks go to our panelists @AneesaAhmed19 @HuShameem and Azmiralda Zahir who supported our post-screening conversation of @thejudgefilm at Olympus last night. This is the beginning of an important conversation for #genderequality + positive change in the #Maldives.

@Uthema_MV @MACH_MV @NCA_MDV @thejudgefilm @yumna_maumoon A very powerful conversation that needs to be had and expanded across the length and breadth of the country. Looking forward to spreading the argument for Justice to All including the Woman.

It was a great pleasure and privilege to have the presence of @presidencymv @ibusolih and @mvpeoplesmajlis Speaker @MohamedNasheed at the public screening of @thejudgefilm at Olympus last night. Thank you Minister @yumna_maumoon and @MACH_MV for making this event possible.

Sincere thanks to Ministry of Arts Culture and Heritage @MACH_MV and @NCA_MDV for collaborating with us on the successful screening of @thejudgefilm documentary in #Maldives at Olympus last night.
Special thanks to Minister @yumna_maumoon, Deputy Minister Ikram, Naail + the team.

ފަލަސްޠީނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދި ޖަޖް" ދެއްކުމާއި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި.
https://t.co/Y3UCpb3mWH

Inspirational & thought-provoking film about the First Woman Judge in Palestine and her work for gender equality, women’s rights and against gender based violence in Olympus tonight. Maldives has much to learn! @Uthema_MV @MACH_MV 3

Don’t miss out tonight’s screening of “The Judge” at Olympus at 8.30Pm. Be there by 8.20pm @MACH_MV @NCA_MDV @thejudgefilm

#TheJudge
Isn't this conversation overdue?
@Uthema_MV n @MACH_MV is bringing this fantastic #TrueStory of a trailblazing #woman who's a beacon of hope for #genderequality in the justice sector of #Palestine n the rest of the Muslim world : tonight, to Olympus at 8.20pm. Join us! https://t.co/ExIlQxsIqw

Please be at Olympus by 08.20pm for “The Judge “ screening, gate will be closed by 8.40pm @MACH_MV @NCA_MDV

އާންމު ދަޢުވަތު
ފަލަސްޠީނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރު، ޚުލޫދު އަލް ފަޤީހުގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމު، 'ދި ޖަޖް'، ސްކްރީން ކުރުމާއި، ޕެނަލް މަޝްވަރާ އަޑުއެއްސެވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަން.
ތާރީޚް: 17 ޖުލައި 2019
ގަޑި: 20:30
ތަން: އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ 3

𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

Screening of documentary film, 𝑻𝑯𝑬 𝑱𝑼𝑫𝑮𝑬, based on the first female judge in Palestine's Sharia Courts, and panel discussion on Women and Judiciary.
Date: 17.07.2019
Time: 2030 HRS
Venue: Olympus Cinema 3

@mariez001 @ibrahimsaeeds @hisaanhussain @maanhameed @AbdullaMuizzu @AhmedMuizzu @cappi5 @ShujuneM @anasabdulsattar @aseeeel @AnaraNaeem @presidencymv @UNDPMaldives @Uthema_MV @Min_Gender @mvpeoplesmajlis @MohamedNasheed @ibusolih @shidhatha A very insightful and precise paper. Wonderful reading. Para 2 of Page 5 really points at the unseen tsunami coming our way.

Attending National Symposium on Sustainable Development Goals, Decent work and Labour migration. 🇲🇻
#Day01
@TransparencyMV @SolidarityCentr @TEAMmaldives @InmaMaryam @MateyZakir @Tholman_79 @hrcmv @HopeforWomenmv @Uthema_MV @voiceofwomen @Official_LRAmv @UN
#SDGs #SDCC2019 4

We are pleased that these esteemed persons will be joining us as panelists to share their insights on the importance of women as judges, followed by the screening of “The Judge”. See you on the 17.07.19, 08.30 PM at Olympus. @MACH_MV @thejudgefilm

~ @Uthema_MV with delegation of #EuropeanUnion to #SriLanka & #Maldives & advocacy support of @WomenDeliver ~ #Maldives April 2019. Focus of discussion ~ #GenderEquality issues ~ Maldives context emphasis on #Women’s participation in public life & decision-making. Link Below. https://t.co/bZR3EME7p9

Uthema in collaboration with the Ministry of Arts Culture and Heritage is screening “The Judge” in Maldives at Olympus 17.07.19 8.30pm
In 2009, Judge Kholoud Al-Faqih made history by becoming the Middle East’s first woman judge in the religious courts
@MACH_MV @thejudgefilm

“Religion is like the home: a place for love and compassion but also can be a place of violence and insecurity”-Marwa Sharafeldin with @musawah @UN_Women #WomensProgress2019

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!