Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaDecember 23, 2021 at 6:19am
It has been an honor to work with our #Maldives partners @uthema_mv to advocate for legal reforms to improve access to justice for survivors of sexual violence. In the Maldives, sexual assault has traditionally been viewed as a private matter, which has only serve to stigmatize victims and provide impunity for offenders.

In addition to criminalizing #MaritalRape, the reforms to the Sexual Offenses Act also:

➡️Require the provision of rape evidence kits at all government hospitals and health centers
➡️Remove certain discriminatory evidence provisions
➡️ Removal of a provision which allowed the denial of sexual violence if there was a long delay between the occurrence of the incident and its reporting
.
.
.
.
.
#EndSexualViolence #MaritalRapeIsRape #SouthAsia #FeministNews
Uthema
UthemaDecember 10, 2021 at 2:10pm
"ދީނުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ގޮވާލައިފި"

ިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence #16DaysOfActivism #EndGBV #EndVAWG
Uthema
UthemaDecember 10, 2021 at 6:55am
"ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކެއް ތާއީދު!"

ިންސީއަނިޔާހުއްޓުވާ
#EndSexualViolence #16DaysOfActivism

https://mihaaru.com/news/101328
Uthema
UthemaDecember 9, 2021 at 4:00am
+ 18 : މި ވިޑިއޯގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ވެދާނެ ފަދަ މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނުން އެކަށީގެންވޭ
ނޮވެމްބަރ 25 – އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް
ރާއްޖޭގެ އަނިޔާވެށީގައި އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ގިނަ
ކޮންމެ 5 އަންހެނަކުން 1 އަންހެނަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހެއްކަން ރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ
މި މައުލޫމާތުން ސާފުވަނީ ރާއްޖޭގައި އާއިލާގެ ތެރޭގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަން
ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަދި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގެވެށިއަނިޔާއިން ވެސް އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށް ސިއްޙީދުޅަހެއުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އަނިޔާ ރިޕޯޓުކޮށް މިފަދަ ކަންކަން މުޖުތަމައުން ފިލުވުމަށް އެންމެންވެސް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް.

އަނެކާގެ ހައްގުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ުތެމަ

#16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence
#16days #EndVAW #EndVAWG #EndSexualViolence
Uthema
Violence Against Women :In Maldives, national data shows that 1 in 8 girls experience sexual violence by the age of 15 years. 1 in 5 women experience intimat...
Uthema
UthemaDecember 2, 2021 at 9:12am
ނޫސްބަޔާން - 02 ޑިސެމްބަރ 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ

Rise Up MV Hope for Women Women & Democracy Fem Health
Family Legal Clinic Transparency Maldives Equality Now
#EndSexualViolence #16daysofActivism2021 #EndViolenceAgainstWomen

Marital rape is still not a criminal offence in Bangladesh, India and Sri Lanka, where human rights activists continue to advocate for legal reform http://www.ipsnews.net/2021/12/womens-rights-groups-welcome-new-legal-protections-sexual-violence-maldives-including-marital-rape/

@ahmedshaheed @SaharMaranlou @musawah @JeehanJMS @Uthema_MV @HopeforWomenmv The @governmentmv announced its plans to criminalise FGM/C at t recent #CEDAW80 review, which is anothr welcome develpmnt to end #VAWG. Child marriage no longer legally possible. Vigilance required by communities to stop unregistered child "marriages" among fundamentalist groups.

The #Maldives has finally criminalized rape. This is a huge victory in a country where, according to our partners at @Uthema_MV, “There is a lot of cultural stigmatisation & victim blaming."

#MaritalRapeIsRape #EndSexualViolence @sreya_96 @TheCitizen_in

https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/7/21250/Maldives--Justice-for-Ziyadha-Naeem-in-Landmark-Ruling-5-Years-After-Death

+ 18މިވިޑިއޯގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށްއުނދަގޫ ވެދާނެ ފަދަ މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނުންއެކަށީގެންވޭ.ރާއްޖޭގެ
ކޮންމެ 5 އަންހެނަކުން 1އަންހެނަކީ އޭނާގެހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބޭ މީހެއްކަން ރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ދިރާސާއަކުންދައްކާ
https://youtu.be/IQvErmVRyeA

In the spirit and observation of #16_days_of_activism, Musawah is holding a webinar, ‘Violence against Women: Prohibited by Shari’ah, Allowed by Jurisprudence. An Overview of VAW laws’ on 7 Dec at 6pm Cairo time.

Register here: https://bit.ly/3cQYyMd

Coercive control may not be visible to the eye and can be hard to identify but it is domestic abuse. Coercive control generally involves manipulation and intimidation to make you scared, isolated, and dependent on the abuser. #16DaysofActivism #OrangeTheWorld #EndGBV

We join our #Maldives partners in welcoming significant amendments to the Sexual Offences Act, & in calling on President @ibusolih & govt to expedite ratification & implementation across relevant institutions to ensure access to justice for sexual violence survivors. #EndSGBV👇 https://twitter.com/TransparencyMV/status/1466374013697990663

Transparency MV@TransparencyMV

Joint Press statement welcoming the amendments to the Sexual Offences Act and calling on the State ensure its timely & effective implementation!

@Uthema_MV @FLCmv @HopeforWomenmv @MvRiseUp @wdmaldives @myfemhealth

#EndSexualViolence #16daysofActivism2021

ނޫސް ބަޔާން – 02 ޑިސެމްބަރ 2021

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ

@Uthema_MV
@HopeforWomenmv
@wdmaldives
@myfemhealth
@equalitynow
@FLCmv
@TransparencyMV

Joint Press statement welcoming the amendments to the Sexual Offences Act and calling on the State ensure its timely & effective implementation!

@Uthema_MV @FLCmv @HopeforWomenmv @MvRiseUp @wdmaldives @myfemhealth

#EndSexualViolence #16daysofActivism2021

Together with our partner, @Uthema_MV, we're calling on the President to expedite ratification of the amendments and ensure that the law is implemented fully to deliver much-needed #AccessToJustice for #survivors.

3/3 #16Days #EndSexualViolence

ފިރިމީހާއަކަސް ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ ރޭޕް ކުރުން! މި އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަސަރު ކޮށް އަދި ސިއްހީ އެތަށް މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ! ކައިވެންޏަކީ ރޭޕްކުރުމަށް ލިބޭ ހުއްދައެއް ނޫން! #16DaysofActivism #16days

ނޫސްބަޔާން - 02 ޑިސެމްބަރ 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ.
@Uthema_MV @HopeforWomenmv @wdmaldives @myfemhealth @equalitynow @FLCmv @TransparencyMV

Joint Press Statement @Uthema_MV @FLCmv @equalitynow @myfemhealth @MvRiseUp @TransparencyMV @wdmaldives #16Days #OrangeTheWorld #EndSexualViolence

ނޫސްބަޔާން - 02 ޑިސެމްބަރ 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަށް މަރުހަބާ
@FLCmv @HopeforWomenmv @MvRiseUp @wdmaldives @TransparencyMV @myfemhealth @equalitynow
#EndSexualViolence #16daysofActivism2021
https://uthema.org/soa-amends/

ރާއްޖޭގެއަނިޔާވެށީގައިއަންހެނުންނަށާއަންހެން ކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ގިނަ
ނޮވެމްބަރ25، 2017 އާގުޅިގެންހިންގި 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި އުތެމަ އާއި ޔޫ އެން ވިމެންގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްއާންމުކޮށްފައިވާ ހަޤީގީތަޖުރިބާގެ ވާހަކައެއް
https://youtu.be/wd1OZJH3nsI
#ENDSVAWG

To raise awareness of non-consensual sharing of intimate images @normabuster has written about her own experience. We join her in calling for tech companies to be held accountable for online sexual exploitation & abuse occurring on their platforms #EndOSEA https://www.elle.com/culture/a38305422/my-ex-shared-my-naked-photos-online-so-i-took-him-to-court/

Online sexual abuse & exploitation leads to numerous harms and survivors often have lifelong negative impacts from experiencing #OSEA.

When we commit to #OrangeTheWorld this #IDEVAW, we must include in that pledge to fight the abuse & exploitation of women and girls online. 3

MP @JeehanJMS makes it clear, Parliament’s role should not stop with passing legislation, but should also extend to oversight and ensuring accountability so that the law is implemented.

We couldn’t agree more!

#16Days #EndViolenceAgainstWomen

Aminath Zaain Ahmed from @MvRiseUp highlights the need to dismantle cultures of impunity, too often in #Maldives perpetrators of rape often try to use their influence and connections to ensure they are not brought to justice.

#16Days #NoExcuses #OrangeTheWorld

Though Nepal SC declared failure to criminalise marital rape as unconstitutional in 2002, we still faced a lot of challenges in changing societal mindsets and attitudes regarding #MaritalRape - Bishnu Basyal, adding perspectives from #Nepal

#16DaysofActivism #NoExceptions

“Law enforcement too often play the role of mediator when called into cases of intimate partner violence. And the survivors are not supported by their families or communities. They are left on their own. They rarely see justice” - Aneesa Ahmed @HopeforWomenmv
#16Days #IDEVAW

Uthema