Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaOctober 16, 2020 at 8:15am
ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުގެ އާއިލީ ބޮޑުކެއުން މިއަދު ނިމޭއިރު ދޮންނަންޖެހޭ ތަށިތެލި ވަރަށް ގިނަވާނެ
ކެއްކުމުގައި އުޅުނުމީހުނަށް ލުއިދީފައި ކެއުމުގައި އެކަނި ބައިވެރިވާމީހުން ތަށިދޮވުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތް، ނޫންތޯ؟
ހަފްތާ ބަންދުގެ ޗުއްޓީ މުޅި އާއިލާއަށް އިހުސާސުވާނެ ފަދަ ބަދަލެއް އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ގެންނަމާ !

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa
Uthema
UthemaOctober 15, 2020 at 2:00pm
ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުޑަދަރިފުޅަށް އެނގުން މުހިންމު
އޭނާ ބަލަހައްޓަނީ މަންމައާއި ބައްޕައާއި ދެމީހުންކަން
އޭނާއަށް އަޅާލުމުގައި މަންމަ އަދި ބައްޕަވެސް އުޅޭކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްވާނީ އޭނާއާއިއެކު ވަގުތުހޭދަކުރުމުން
ނިދަންއޮށޯތުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު ނާނާއެއްކިޔާލާ ވާހަކައެއް ކިޔާލަދޭން ބައްޕަވެސް ވަގުތުދިނުން މުހިންމު

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa
Uthema
UthemaOctober 15, 2020 at 10:21am
15 އޮކްޓުބަރ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ރައްފުށުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

2019 ވަނައަހަރުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުގެ ސާވޭ ( H.I.E.S 2019) ގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން %43،އަދި ނުރަސްމީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ރައްފުށު އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ %37 .

ޒަމާނުއްސުރެ ރައްފުށުގައި، ނުރަސްމީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ އާމްދަނީހޯދުމުގެ ވަސީލަތަކީ ގުދުރަތީވެށި، ނަމަވެސް މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކުވައިދެނީ ، ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ފަނާކުރަނިވި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްފުށުގެ އަންހެނުންގެ އާމްދަނީއަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރު.
#RuralWomenLivelihood
#Uthema
Uthema
Impact on Women's Livelihoods - Kulhudhuffushi (2 of 3)
A short clip on the impact on the environment and women's livelihoods as a result of loss and damage to mangroves and wetlands in H.Dh. Atoll Kulhudhuffushi ...
youtube.com
Uthema
UthemaOctober 12, 2020 at 12:45pm
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ބުރަ ވަނީ ހުރިހާކަމެއް އެކަކު ކުރަންޖެހުނީމަ
މި މަސައްކަތުގައި އެހެންމީހުންގެ އެހީލިބޭނަމަ އޭގެ މަންފާ އާއި ލުއިކަން މުޅި އާއިލާއަށް އިހުސާސްވާނެ

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa
Uthema
UthemaOctober 11, 2020 at 10:18am
އޮކްޓޫބަރ 11 : ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދުވަސް
2012 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ އަންހެންކުދިންނަށްވީތީ ކުރާތަފާތުކުރުންތަކާ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށާއި އަދި އެކުދިންނައް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ލިބުމަށް ބާރުއަޅާ ވަކާލާތުކުރުން. އަދި މިއަހަރުގެ ޝިއާރުގައިވާހެން އަންހެންކުދިންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު އެކުދިންގެ މުސްތަގުބަލް ތަސައްވުރުކޮށް އެކަށައެޅުމުގައި އެކުދިންގެ ބަސްހޯދާ، ހިމަނާ އަދިއެކުދިން ބާރުވެރިކުރުން.
ަހަރެންގެއަޑު-އަހަރެމެންގެހަމަހަމަމުސްތަގުބަލް
#DayoftheGirl
#GenerationEquality
Uthema
UthemaOctober 10, 2020 at 11:06am
10 އޮކްޓޯބަރ:ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަފްސާނީ ސިއްޙަތުގެދުވަސް

ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ އެހެނިހެން ބަލިތައްފަދައިން ފަރުވާލިބެންޖެހޭ ބައްޔެއް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އެބައްޔައް ފަރުވާ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކާ ނިޒާމްތައް ގާއިމްވެފަ ހުންނަންޖެހޭ

‏ ‪#MoveForMentalHealth
‏‪#LetsInvest

The world needs current and trustworthy data.

On 20 October for World #StatsDay2020, join us in calling for more and better gender data to make #WomenCount.

To eradicate extreme poverty by 2030, governments need to act now. Applying a gender lens to #COVID19 recovery efforts is crucial to building a more equal, inclusive & resilient society.

This #StatsDay2020, RT to make this known!

🔢: http://unwo.men/XJNa50BUET6
#WomenCount | @UNDP

“The most valuable source of population data for any country to plan its national development is the Census… which is vital to plan for provision of social services, including health, education and social protection.” @ritsu_nacken UNFPA Country Director for Maldives

@UNFPAasia

ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުގެއާއިލީބޮޑުކެއުންނިމޭއިރު ދޮންނަންޖެހޭތަށިތެލި ވަރަށްގިނަވާނެ
ކެއްކުމުގައި އުޅުނުމީހުނަށްލުއިދީފައި ކެއުމުގައިއެކަނި ބައިވެރިވާމީހުން ތަށިދޮވުމަކީއިންސާފުވެރިގޮތްނޫންތޯ؟ހަފްތާބަންދުގެޗުއްޓީ މުޅިއާއިލާއަށް އިހުސާސުވާނެފަދަބަދަލެއް އާއިލީދިރިއުޅުމަށް ގެންނަމާ

ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުޑަދަރިފުޅަށް އެނގުން މުހިންމު
އޭނާ ބަލަހައްޓަނީމަންމައާއިބައްޕައާއި ދެމީހުންކަން
އޭނާއަށް އަޅާލުމުގައި މަންމަ އަދި ބައްޕަވެސްއުޅޭކަން އޭނާއަށް އިހުސާސްވާނީ އޭނާއާއިއެކު ވަގުތުހޭދަކުރުމުން.ބައްޕައަށްވެސްދަރިފުޅު ނިދާއިރު ނާނާއެއްކިޔާލާ ވާހަކައެއް ކިޔާލަދެވޭނެ

15 އޮކްޓުބަރ -ބައިނަލްއަގުވާމީ ރައްފުށުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ޒަމާނުއްސުރެ ރައްފުށުގައި، ނުރަސްމީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ އާމްދަނީހޯދުމުގެ ވަސީލަތަކީ ގުދުރަތީވެށި

https://www.facebook.com/819186004888909/posts/1950977535043078/?extid=0&d=n

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ބުރަ ވަނީ ހުރިހާކަމެއް އެކަކު ކުރަންޖެހުނީމަ
މި މަސައްކަތުގައި އެހެންމީހުންގެ އެހީލިބޭނަމަ އޭގެ މަންފާ އާއި ލުއިކަން މުޅި އާއިލާއަށް އިހުސާސްވާނެ
#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa

އޮކްޓޫބަރ 11 : ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް
2012 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ އަންހެންކުދިންނަށްވީތީ ކުރާތަފާތުކުރުންތަކާ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށާއި އަދި އެކުދިންނައް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ލިބުމަށް ބާރުއަޅާ ވަކާލާތުކުރުން
#IDG2020

10 އޮކްޓޯބަރ:ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަފްސާނީ ސިއްޙަތުގެދުވަސް
ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ އެހެނިހެން ބަލިތައްފަދައިން ފަރުވާލިބެންޖެހޭ ބައްޔެއް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އެބައްޔައް ފަރުވާ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކާ ނިޒާމްތައް ގާއިމްވެފަ ހުންނަންޖެހޭ
#MoveForMentalHealth
#LetsInvest

Abuse doesn't always leave visible scars.

On #WorldMentalHealthDay, find out about the signs of relationship abuse and ways to call for help: http://unwo.men/4M1C50BN87K

On Oct 11, the Intl Day of the Girl Child, MPLRAG and @SisterhoodInLK are hosting a webinar where we will be discussing questions by young people on the Sri Lankan Muslim Marriage & Divorce Act (MMDA) & the reform process.

JOIN US! 4:30 pm @ http://www.facebook.com/sisterhood.initiative/live
#MMDAreforms

އެންމެންވެސް ފާޚާނާ ބޭނުންކުރޭ
އެހެންވީމަ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ
ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އިންސާފުވެރި ހަމަތަކެއް ގެންގުޅުން މުހިންމު
#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa

އަނެއްކާވެސް މިއޮށްއައީ ހަފްތާ ބަންދު
ދޮވެއިސްތިރިކޮށް އަންނަ ހަފްތާއަށް ތައްޔާރުވާއިރު ބުރަވާނެ.އެކަމަކު ބައިވެރިވެގެން އެކުގައި ކުރީމަ ލުއިވާނެ،އަދި އެކުގައި ހޭދަކުރާނެ ވަގުތުކޮޅު އިތުރުވެސްވާނެ.އުފާވެރިހަފްތާބަންދަކަށް އެދެން
#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriya

ސައިތަށިން ހިންޏެއް ފެނިގެންވެސް އާއިލާގެ ބިންގަލަށް ގުޑުންއަރާ ކަމަށް ވެޔޯލަ !!

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އަޅާލުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ކޮންމެ އަމަލަކީ އޭނާއަށްލިބޭ ފިލާވަޅެއް.ގެވެށި ގުޅުން ބަދަހިވަނީ އަޅާލުމުގައި އެންމެންވެސް ބައިވެރިވުމުން
ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއަކީ ޙަޤީގަތުގައިވެސް ހަޔާތުގަ ބައިވެރިވާ މީހަކަށް ވަމާ !
#GeveshiGulhun
#HayaathugeBaiveriyaa
#Uthema

ދާ ވަށިގަނޑު ފުރިގެން ބަންޑުންވަނީ ؟
ކަންބޮޑުނުވޭ - ދޮވެ ހިއްކާ ފަތްޖެހުމަކީ ވެސް ހަމަ ކުރީމަ ވާނެ ކަންކަން !

#GeveshiGulhun
#KureemaVaane
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa
#Uthema

ކޮބާ - ކާކުތަ މިރެއަށް ކައްކަނީ؟

#GeveshiGulhun
#HayaathugeBaiveriyaa
#Baiveriyaa
#Uthema

Watch Now! Webinar on - “Muslim Family Law Reform: Pathways to Change" - Dr. Jouirou, Professor Welchman & Dr. Sharafeldin explores ways in which contemporary family laws and legal practices have been reformed in recent years to embrace gender equality. https://www.facebook.com/musawahmovement/videos/676833639611635

Gender Stereotyping-domestic violence
ސައިތަށި ހިހޫވުން ނުވަތަ ބަތުގައި ލޮނުގަދަވުމަކީ ރުޅިއިސްކޮށް އަނެކާއަށް ގެއްލުންވާފަދަ އަމަލު ކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ނޫން.ގެވެށިގުޅުމަކީލޯތްބާއި އިހްތިރާމާއި އަޅާލުމުގެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ގުޅުމެއް
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެހައްގުގައި

Women-misconceptions-Maldives:- VAW
ކައިވެންޏެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގުސަދަކީ ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާ،އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަމުގައި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކޮށް އާއިލާގެ ހަމަޖެހުމާއި، ދެމަފިރިންގެ ވެސް ޖިސްމާނީ ހަށިހެއުކަމާއި އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެއުކަން ދެމެހެއްޓުން
#Uthema

ނޫސް ބަޔާން
01 އޮކްޓޫބަރ 2020

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓަކުން ފުރަތަމަފަހަރަށް ކުރި “މެރިޓަލްރޭޕް” ގެ ކުށުގެ ތާރީޚީ ހުކުމް

https://uthema.org/noosbayaan-maritalrape/
#Uthema

Whilst the current personal law and practices assumes men as the provider for the family, these lived realities depicts that men were not made accountable when they fail to full-fill their obligations.
#FreeOurFamilyLaws
https://www.youtube.com/watch?v=2qN4IsGbURc&list=PLZQL_QMqfnbB_IHLt9wyq81nGg1W_PSod&index=2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!