ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ – އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

5 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރައްވައި، އެކަން ހާމަކުރެއްވި ޤަރާރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެތަކެއް މާއްދާއެއް ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައިވުމާ ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

ނޫސްބަޔާން 07 ނޮވެމްބަރ 2017

ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިިހިއްކުމުގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން އުތެމައާއި އިތުރު 12 ޖަމުއިއްޔާއަކުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން – 10 އޮގަސްޓް 2017

ރާއްޖޭގައި މަރަށްމަރުހިފުން އިޔާދަނުކުރުމަށް ގޮަވާލާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކެއްގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނުއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ

ނޫސް ބަޔާން – 25 ޑިސެމްބަރ 2016

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މިފަދަ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަށް ހުއްޓުވާ، އެފަދަ ޖަރީމާތަށް ހިންގާފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، އިންޞާފުޤާއިމު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުށް ޒިންމާ އޮތް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލަމެވެ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!