Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaJanuary 17, 2018 at 8:34am
ފެމިނިސްޓު :
އަންހެނުންގެ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަށާއި
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހެއް
#Uthema
Uthema
UthemaJanuary 11, 2018 at 4:50pm
އަންހެނުން އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމުން އާއިލާއަށާއި އަދި އިގްތިޞާދަށް ކުރިއެރުން ލިބެއެވެ. އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މާނައަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުމެވެ. އާމްދަނީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރުމެއެވެ. އަދި އާމްދަނީއަށް ވަކިމީހަކަށް ބަރޯސާ ނުވުމެވެ.
#Uthema
Uthema
UthemaJanuary 5, 2018 at 9:22pm
"އަނިޔާލިބޭ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އާއިލާ އަށްފިލައިގެން އުޅޭކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯ ޢިއުލާން ކުރުމުން އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ޔާމިގެ ފޭސްބުކް ގައި ހާމަކޮށްފައި އޮތެވެ."

#Uthema
Uthema
Uthema updated their cover photo.January 4, 2018 at 12:05pm
Uthema
UthemaDecember 11, 2017 at 8:00pm
އދ ގެ އަންހެނުންގެ ޖަމުއިއްޔާ ޔޫ.އެން.ވިމެން އާއި ގުޅިގެން އުތެމައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕޭން ނިމުމަކަށް އައީ 10 ޑިސެމްބަރ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާއިއެކު.
ނަމަވެސް މިފަދަ ކުރުރާސްތާގެ ކެންޕޭނެއްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރެވޭ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި އޭގެބައެއް ޙަޤީގީ މައުލޫމާތުތަށް ކުޑަގޮތަކަށް އާންމުކޮށް ހިއްސާކުރުން.
އަދިމިވާހަކަތަކުން ލިބިފައިވާ އިބްރަތާއި މައުލޫމާތު ތަކުގެ އަލީގައި ދުޅަހެއުމުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެންއޮތްކަންކަން އަމަލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަށްވެސް ކުޑަގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން.
އެހެންކަމުން، އަނިޔާގެމައްސަލަތަކަކީ އަހަރުގެ ކޮންމެދުވަހަކު އެކިފަރާތްތަކުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށްވާއިރު، އެފަދަ އަމަލުތަކުން މުޖުތަމައު ދުރުކުރުމަށް ފަރުދީހިސާބުގައި އަމަލީގޮތުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން.
މިކެމްޕޭން ގެމައުލޫމާތުތައް ބައްލަވާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ދޭތެރޭ ފިކުރުހިންގަވާ މުއާމަލާތުކުރެއްވި އެންމެހާފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ

#16days #genderequality #endVAW #MintheegeHamahamakan
Uthema
UthemaDecember 11, 2017 at 1:38pm
ތިމާގެވެށި އަމާންވެއްޓަކަށް ހެދުމަށް، އަދި ތިމާގެ މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެއުކަމަށް
ގެވެށިއަނިޔާ އަދި ހުރިހާބާވަތެއްގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ފަރުދީޒިންމާއެއް
އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!