Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaNovember 16, 2018 at 4:50pm
ނޫސް ބަޔާން
16 ނޮވެމްބަރު 2018

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވައުދުނާމާގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނުމަށް އުތެމަ އަދި ވޮއިސް އޮފް ވިމެން ޖަމްއިއްޔާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

#DhivehiAnhenungeHaggugai
#Uthema
Voice of Women
Uthema
Uthema shared UNFPA Maldives's post.October 11, 2018 at 2:24pm
Uthema
UNFPA Maldives
In the Maldives the life of island girl is full of challenges. She will abandon school for paid work, marry at a very young age and bear one child or two, her husband will migrate to Male’, the capital city, and she will become the head of household and endure a life of privations alone and in silent. She will also become vulnerable to gender-based violence which affects 1 in 3 Maldivian women and girls. #GirlChildDay #GirlForce #GlobalGoals #GBV Watch the video live PSM News UNFPA Asia and the Pacific United Nations in Maldives Maldives Girl Guides Association Ministry of Environment and Energy, Maldives
Uthema
UthemaOctober 11, 2018 at 1:04pm
އޮކްޓޯބަރު 11 - ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް :
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަންފެށުނީ 2012 ވަނައަހަރު.
މިދުވަސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަނީ އަންހެންކުދިންނަށްވީތީ ދިމާވާގޮންޖެހުންތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަންގެނެސް އަންހެންކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށާއި އެކުދިންބާރުވެރިކުރުވުމަށް ވަކާލާތުކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި.
Uthema
UthemaSeptember 21, 2018 at 12:48pm
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2018

ނޫސްބަޔާން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކުޅީގެ ބާކީއޮތްބައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވާލާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
http://uthema.org/noosbayaan-kfk-18-09-18/

Save Maldives
Voice of Women
Transparency Maldives
Maldivian Democracy Network
Ecocare Maldives
BeLeaf
#AWDI
#EnvironmentProtectionMovement
#Maalhos Awareness and Recreation Society (MARS)
#MeedhooEkuveringeCheynu
Uthema
Uthema shared a link.September 19, 2018 at 7:32pm
This analysis is based on the daily study of ten mainstream online media sources, to observe key civic issues relevant to the electoral landscape in the Maldives during the PE2018. The period covered in this Weekly Report 3 is 06 – 12 September 2018.
Uthema
Uthema shared a link.September 19, 2018 at 7:31pm
Madhanee Mashvaraa (Civic Discussion) A project of Voice of Women Supported by Lifeline Follow us on Twitter: @vofw Like us on Facebook: @vowmaldives
Uthema
Votulumakee Farudhee Zinmaa'eh -Thooba
Madhanee Mashvaraa (Civic Discussion) A project of Voice of Women Supported by Lifeline Follow us on Twitter: @vofw Like us on Facebook: @vowmaldives
youtube.com
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!