Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaFebruary 20, 2018 at 8:30am
ފެބްރުވަރީ 20
އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހެއް ޙާއްސަ ކުރީ އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު.
އ.ދ ގެ މަޤްސަދަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުން ކަމަށްވާއިރު ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަކީ އެމަޤްސަދުގެ މައިގަނޑު އަސާސްއެއް.
ދުނިޔޭގެ ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތަށް ވަކާލާތުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހަކީ އެންމެހާ ޤައުމުތަކުން ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށާ، ޤަދަރުވެރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް އާމުދަނީހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ޢިޖުތިމާއީ ދުޅަހެއުކަން ހޯދުމަށާ އެންމެހާ މީހުނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއް.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން – ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތުގެ މަގު
#Uthema
Uthema
UthemaFebruary 14, 2018 at 10:35pm
‪14 February 2018 ‬

‪Joint NGO Statement on the declaration of State Emergency in the Maldives/English translation.
Maldivian Democracy Network @Voice of Women
http://uthema.org/press-release-soe-14-02-2018/
Uthema
UthemaFebruary 14, 2018 at 2:02pm
ފެބްރުވަރީ 14، 2018

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ - އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

Maldivian Democracy Network Voice of Women
#Uthema
Uthema
UthemaFebruary 14, 2018 at 9:36am
ފެބްރުވަރީ 14 އަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވީ. ޑޭ

މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި، އެކިއެކި ފަރުދުން އަޑުއުފުލާ ވަކާލާތުކުރުމަށް އެކި ހަރަކާތްތަށް ބާއްވާނެ.
ވީ. ޑޭ ގެ ފެށުމަކީ 14 ފެބްރުވަރީ 2012 ގައި، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވުނު ކެމްޕޭނެއް.
ކޮންމެ 3 އަންހެނަކުން 1 އަނިޔާތަޖުރިބާ ކުރާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާ.
މީގެމާނައަކީ، ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 7 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު، އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އަދަދު އެއްބިލިއަނަށް އަރާކަން.

އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް -
ތެދުވާށެވެ. ދެކޮޅުހަދާށެވެ. ގުޅުންބަދަހިކުރާށެވެ.
#Uthema
Uthema
UthemaFebruary 12, 2018 at 2:41pm
ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުގެ ދާއިރާގައި ދެ ޖިންސުގެ ކުދިންގެ ދޭތެރޭ ފަރަގެއް ނުވާވާހަކަ ދެކެވޭ.
ނަމަވެސް މިދާއިރާގައި ޙަޤީގަތުގައިވެސް ފަރަގެއް ނެތީތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހޭ.
މަތީތައުލީމުގެ ފުރުސަތަކީ އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެންކުދިންނާއި ދޭތެރޭ ބޮޑުފަރަގެއް އޮތްކަމެއްކަން ތަފާސްހިސާބުން ހާމަވޭ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރެވޭނީ ހަމަހަމަފުރުސަތު ލިބިގެން.
#Uthema
Uthema
UthemaFebruary 11, 2018 at 8:11pm
ފެބްރުއަރީ 11
އަދަކީ ސައިންސުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންގެދައުރު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް.
14
ޤައުމެއްހިމެނޭ ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވަނީ އަންހެން ދަރިވަރުން ސައިންސުގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވެ ނިމުނުއަދަދަކީ
ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ %18
މާރސްޓާސް ޑިގްރީ %8
ޑޮކްޓަރީ ޑިގްރީ %2
ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހަމަ މިދާއިރާގައި ދަސްވެނިވެ ނިމިފައިވާ އަދަދަކީ
ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ %37
މާރސްޓާސް ޑިގްރީ %18
ޑޮކްޓަރީ ޑިގްރީ %6
ރާއްޖޭގައިވެސް މިފަދަބޮޑުފަރަގު މިފަދަ ދާއިރާތަކުގައި އުފެދެނީ ހަމަހަމަފުރުސަތު ފަހިވެފައި ނެތުމުން
(ތަފާސްހިސާބު : އ.ދ.)

މިންތީގެ ސްޓެރިއޯޓައިޕް ނައްތާލުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއް
#Uthema
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!