Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaMarch 8, 2018 at 11:55pm
އަޅާލުންތެރިޔާ!

"އުޖޫރައަކާއި ނުލާ ކުރާ އަޅާލުންތެރި މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން، މި އަހަރު އަންހެނުންގެ ދުވަހު “އަޅާލުންތެރިޔާ!” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން، ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރަން ހިތުލައި އެކަމައިގެން ފަށައިގަންނަމެވެ."

އުޖޫރައަކާއި ނުލާ ކުރާ އަޅާލުންތެރި މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟ ....

#Uthema
Uthema
UthemaMarch 8, 2018 at 12:35am
މާރިޗު 8
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

ކޮން ޙައްޤެއް ނުލިބިގެންތަ ތިއުޅެނީ؟
ކޮބާތަ ހަމަހަމަ ނުވެފަ؟
#Uthema
Uthema
Uthema
UthemaMarch 7, 2018 at 6:48pm
މާރިޗު 8
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

އދ ގެ އަންހެނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާގަހަކުރުމަށް ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ޝިޢާރަކީ :

" ވަގުތަކީ މިހާރެވެ : ރަށްފުށުގައި އަދި ބޮޑުއާބާދުތަކުގައިއުޅޭ އެކްޓިވިސްޓުން އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެއުބަދަލު ގެނައުން "
#Uthema
Uthema
UthemaMarch 6, 2018 at 4:08pm
މާރިޗު 06، 2018 – އާންމު ސިޓީ

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން

އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު އެކަށައެޅުމުގެ ހެއުނިޔަތުގައި މިފަދަ ބުރަދަނެއް ދެވިފައިވާ އަދި އަންހެނުންގެ ކުރިމަގުކޮށުމުގެ ރޫހެއްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއްކަން ފާހަގަކޮށް،
ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ އޮފީސްއޮފީހުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ އެންމެހާފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އުތެމަ އިން ފޮނުވާފައިވާ އާންމުސިޓީ.

ދިވެހި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި
އުތެމަ
Uthema
UthemaFebruary 26, 2018 at 2:44pm
ފެބްރުވަރީ 26، 2018
މިއަދު 7 ޖަމިއްޔާއެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކަންބޮޑުވާތީ ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރީމު
ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިބީމު

Maldivian Democracy Network, Transparency Maldives, Hope for Women, Voice of Women, Women & Democracy, Maldives Women's Association
Uthema
UthemaFebruary 20, 2018 at 8:30am
ފެބްރުވަރީ 20
އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހެއް ޙާއްސަ ކުރީ އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު.
އ.ދ ގެ މަޤްސަދަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުން ކަމަށްވާއިރު ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަކީ އެމަޤްސަދުގެ މައިގަނޑު އަސާސްއެއް.
ދުނިޔޭގެ ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތަށް ވަކާލާތުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހަކީ އެންމެހާ ޤައުމުތަކުން ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށާ، ޤަދަރުވެރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް އާމުދަނީހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ޢިޖުތިމާއީ ދުޅަހެއުކަން ހޯދުމަށާ އެންމެހާ މީހުނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއް.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން – ޢިޖުތިމާއީ އަދާލަތުގެ މަގު
#Uthema
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!