Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaAugust 5, 2018 at 6:38pm
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކަކީ
ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެއުކަމާއި އިޖްތިމާއީ މަންފާ އަބަދުމެ އިސްކުރާ ހަމަތަކަކަށް ވާންޖެހޭ
ރާއްޖެއަކީ ވަރި އިންތިހާޔަށް ގިނަ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު
ކައިވެންޏާ ވަރިއަކީ ތަފާސްހިސާބުތަކަށްބަލާ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

#Uthema
Uthema
UthemaJuly 26, 2018 at 1:58pm
"ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ އެވެ. އޭނާ އެ ހަދަނީ ދޮގެވެ. ނުވަތަ އެ ވާނީ އޭނާ ކުރި ކަމެއް، ބުނި އެއްޗެއް، ލީ ހެދުމެއް، ނުވަތަ ދިޔަ ތަނެއްގެ މައްސަލައަކަށެވެ. ލިބުނު އަނިޔާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އޭނާ އެވެ. ތުހުމަތު ރައްދުވާ މީހާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ހަމަ ވަގުތުން ކަށަވަރުވެ، ސާބިތުވެ އެވެ."
Uthema
UthemaJuly 15, 2018 at 6:02pm
"ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުން މަރުވާ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގައި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެ އެވެ؛ އަދި ބަލިވެއިނުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ، އެފަދަ ގިނަ ބަޔަކަށް މަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ."
Uthema
UthemaJuly 11, 2018 at 9:11pm
ޖުލައި 11
ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދުވަސް
މިއަހަރުގެ އާބާދީގެ ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކީ އާއިލާރޭވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤެއްކަން
މިއަހަރަކީ 1968 ގައިބޭއްވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައްދަލުވުމަށް 50 އަހަރު ފުރޭއަހަރު
ދުނިޔޭގެ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ފުރަތަމަފަހަރަށް އާއިލާރޭވުމުގެ ފުރުސަތުލިބުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤެއްކަން ކަނޑައެޅީ މިބައްދަލުވުމުގައި
އެހެންކަމުން އާއިލާރޭވުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤެއްކަން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ކަނޑައަޅާ ބަލައިގެންތާ އަދު މިވީ ބައިޤަރުނު
#Uthema
#WorldPopulationDay
Uthema
UthemaJune 15, 2018 at 9:55am
Uthema
UthemaJune 5, 2018 at 1:56pm
05 ޖޫން 2018
ބައިނަލް އަޤުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް – ނޫސް ބަޔާން

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނުކުޅެދިފައިވުމަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ފޫނުބެއްދޭ ފެންވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް

Save Maldives Voice of Women Ecocare Maldives
Maldivian Democracy Network BeLeaf
Transparency Maldives
Addu Women's Development Initiative -AWDI
Marine Journal Maldives Small Island Research Group Meedhoo Ekuveringe Cheynu

#Uthema
#WorldEnvironmentDay
#BeatPlasticPollution
#SaveMaldives
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!