Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaNovember 17, 2017 at 9:54am
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިހިއްކުމާދޭތެރޭ އޮތްކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށް، ތިމާވެށީގެ އެކިމައްސަލަތަކުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އަޑުއުފުލާ ވަކާލާތުކުރާ ޖަމުއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ވިމެންސް ވޮއިސަސް ފޮ ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް (ދިވެހިބަހުންނަމަ - ތިމާވެށީގެ އިންސާފުހޯދުމަށް އަންހެނުންގެއަޑުތައް) ގެ ބްލޮގްގައި އުތެމައާއި ވޮއިސްއޮފް ވިމެން ޖަމުއިއްޔާއިން އިނގިރޭސިބަހުންލިޔެފައިވާ ލިޔުން.

#SaveKulhudhuhfushiKulhi
#COP23
Voice of Women
Uthema
UthemaNovember 13, 2017 at 10:32pm
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެއަސަރު ދިރާސާކުރުމާބެހޭ ގަވައިދާއި ޙިލާފަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިހިއްކަމުންގެންދާތީ، ރާްއްޖޭގެ ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އަދި ތިމާވެށިހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަތިވެފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އާއި ދެކޮޅަށް މަދަނީކޯޓަށް މިއަދު، 13 ނޮވެމްބަރ 2017ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި.
(އިނގިރޭސި)
Uthema
UthemaNovember 13, 2017 at 10:04pm
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިިހިއްކުމުގެމަސައްކަތް ފަންނީފަރާތްތަކުގެ ލަފައާއި ކަންކުރަންވީ އިޖުރާއަތުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދާތީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް އުތެމައާއި އިތުރު 12 ޖަމުއިއްޔާއަކުން 7 ނޮވެމްބަރުގައި ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން
(ދިވެހި ތަރުޖަމާ)
Uthema
UthemaNovember 5, 2017 at 10:32pm
ކުޅުދުއްފުށިކުޅި ހިއްކުމާބެހޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް 7 ޖަމްއިއްޔާގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްއަށް ފޮނުވި ސިޓީ
#SaveKulhudhufushiKulhi
#SDGsMv

Bluepeace, Ecocare Maldives, Maldivian Democracy Network, BeLeaf, Friends AID, Voice of Women
Uthema
UthemaOctober 31, 2017 at 11:39am
އެބަހޯދަން
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!