Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaOctober 11, 2017 at 11:52am
އޮކްޓޯބަރު 11 - ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް :
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުއްޖާގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަންފެށުނީ 2012 ވަނައަހަރު.
މިދުވަސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަނީ އަންހެންކުދިންނަށްވީތީ ދިމާވާގޮންޖެހުންތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަންގެނެސް އަންހެންކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށާއި އެކުދިންބާރުވެރިކުރުވުމަށް ވަކާލާތުކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި.
Uthema
UthemaSeptember 24, 2017 at 6:00pm
Women do most of the Agriculture in Maldives. The income these women make from agriculture is declining with the increase in temperatures. Unless the temperature is reversed, these women will face grave consequences. Voice of Women

#UNGA #CWNYC
#ActOnClimate
#ClimateChange
#Globalwarming
#IslandNationsinPeril
#WomenLivelihoodsatRisk
#Maldives
Uthema
Uthema
UthemaSeptember 24, 2017 at 7:30am
ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދަނޑުވެރިކަމުގައި އުޅެނީ އަންހެނުން. މޫސުމަށް އަންނަބަދަލާ އެކު އަންހެނުނަށް ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ އަންނަނީ ހީނަރުވަމުން. މިކަމަށްހެޔޮ ބަދަލެއް ނާންނަނީނަމަ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުން އަންނާނީ ދުވަހެއްދުވަހަކަށް ނިކަމެތިވަމުން
Voice of Women
#UNGA #CWNYC
#ActOnClimate
#ClimateChange
#Globalwarming
#IslandNationsinPeril
#Women'sLivelihoodsatRisk
#Maldives
Uthema
Uthema
UthemaSeptember 23, 2017 at 6:00pm
For 18 years, Aishath Rasheeda lived in Lhaviyani Maafilaafushi, where every plant, every meter of free space and every minute of every day, presented an opportunity to earn income. She sold iloshi, theluli bambukeyo, thelulifaiy and even chili and cucumber from her own garden to make a living. 4 years ago, she was forced to move to Hulhumale’, when the State relocated the residents of Maafilafushi. Now, she has neither the space nor the resources she used to have, to earn an income. She finds herself constantly bored, with the only connection to her past life being the little garden she grows on her balcony in Hulhumale’.

#UNGA #CWNYC
#ActOnClimate
#ClimateChange
#Globalwarming
#IslandNationsinPeril
#WomensLivelihoodatRisk
#Maldives
Uthema
UthemaSeptember 23, 2017 at 7:30am
އަށާރަ އަހަރުވަނދެން ދިރިއުޅުނު ޅަވިޔަނި އަތޮޅު މާފިލާފުއްޓަށްއުފަން އައިޝަތު ރަޝީދާ މީގެ 4 އަހަރު ކުރިންވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި. ރަށުގައި އުޅުނުއިރު ރަޝީދާއަކީ ގޯތީގައި އޮތް ހުރިހާތަނެއްގައި ގަސްހައްދާ، ބަނބުކެޔޮ ތެލުލާ، ފަތް ތެލުލާ އޭގެން އާމްދަަނީހޯދާފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ހަމަ އެކަނި ގަހެއް އިންދަން ޖާގައެއްއޮތީ ހަނި ބެލްކަނީގައި. ކުރާނެކަމެއް ނެތުމުންގިނަވަގު ފޫހިވެފައި. Voice of Women
#UNGA #CWNYC
#ActOnClimate
#ClimateChange
#Globalwarming
#IslandNationsinPeril
#WomensLivelihoodatRisk
#Maldives
Uthema
UthemaSeptember 22, 2017 at 5:30pm
On the face of it, moving to an urbanized area may present a number of advantages: your children have access to better education; you don’t have to cross an ocean to get a simple x-
ray; and you may even have better chances at employment. It is behind the scenes of urbanization however, that the problems associated with it start to show. And these problems are most apparent to those women who were economically independent back in their home islands.

Raamiza, a mat weaver from Gaaf Dhaal Gahdhoo moved to Male’ 15 years ago, in pursuit of her children’s education. While she continued to weave mats to support her family, she found the constrained living spaces in Male’ very limiting to her work. She was also forced to travel to her island at least once a year to prepare the raw material required for the mats in bulk, and then have someone ship the material as required back to Male’.
Voice of Women

#UNGA #CWNYC
#ActOnClimate
#ClimateChange
#Globalwarming
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!