Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaSeptember 6, 2018 at 9:06pm
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު 2012 ، ގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ގެވެށިއަނިޔާ ހުޢްޓުވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހެދި އެއަށް އަމަލްކުރަން ފެށުނީތީ މަރުހަބާ ކިޔަން . އަދި މި ގަވާއިދު އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކުން ވީއެންމެއަވަހަކަށް އަމަލުކޮށް ތަންފީޒުކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން
https://vfp.mv/f/?id=75716
Uthema
UthemaSeptember 2, 2018 at 6:09pm
02nd September 2018

Joint press statement by NGO's, in connection with the 30 August 2018 statement issued by the Human Rights Commission of the Maldives (HRCM)
http://uthema.org/press-release-02-09-2018/

Voice of Women Maldivian Democracy Network Hope for Women Women & Democracy
#Uthema
Uthema
UthemaSeptember 2, 2018 at 5:35pm
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ނޫސް ބަޔާން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އިން 30 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ނޫސް ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް
ހާމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ޖައްމިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން - ދިވެހި
http://uthema.org/noosbayaan-hrcm-02-09-2018/
Voice of Women Maldivian Democracy Network Hope for Women Women & Democracy
Uthema
UthemaAugust 23, 2018 at 12:26pm
“ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު” – 2 އަހަރު ވީއިރު ޤާނޫނުންވާ މަންފާއެއް ދުށީމުތަ؟

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި “ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ” ނުވަތަ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 23 އޮގަސްޓު 2016 ގައި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް ތަސްދީގުކޮށްފައިވެއެވެ.
މިއަދަކީ އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިތާ 2 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ."

#Uthema
#DhivehiAnhenungeHaggugai
Uthema
UthemaAugust 5, 2018 at 6:38pm
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކަކީ
ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެއުކަމާއި އިޖްތިމާއީ މަންފާ އަބަދުމެ އިސްކުރާ ހަމަތަކަކަށް ވާންޖެހޭ
ރާއްޖެއަކީ ވަރި އިންތިހާޔަށް ގިނަ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު
ކައިވެންޏާ ވަރިއަކީ ތަފާސްހިސާބުތަކަށްބަލާ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

#Uthema
Uthema
UthemaJuly 26, 2018 at 1:58pm
"ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ އެވެ. އޭނާ އެ ހަދަނީ ދޮގެވެ. ނުވަތަ އެ ވާނީ އޭނާ ކުރި ކަމެއް، ބުނި އެއްޗެއް، ލީ ހެދުމެއް، ނުވަތަ ދިޔަ ތަނެއްގެ މައްސަލައަކަށެވެ. ލިބުނު އަނިޔާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އޭނާ އެވެ. ތުހުމަތު ރައްދުވާ މީހާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ހަމަ ވަގުތުން ކަށަވަރުވެ، ސާބިތުވެ އެވެ."
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!